Để thuận tiện trong bài toán kiểm tra phần mềm xem camera qua điện thoại, qua máy vi tính của đầu ghi camera nhiều người đang dùng, công ty chúng tôi phân phân chia theo từng hãng, trong những hãng phân chia theo từng mẫu (serie) đầu ghi.

Bạn đang xem: Top 5 ứng dụng camera trên windows phone

Bạn sẽ xem: lý giải #2 Danh sách phần mềm xem camera trên windows phone ( lumia

Bạn vẫn xem: ứng dụng xem camera trên windows phone

1. Vantech

– ứng dụng xem trên lắp thêm tính: CMS hoặc PSS

– phần mềm xem trên điện thoại

Lưu ý: “X” là sửa chữa số kênh. Lấy ví dụ VP-X60AHD là đại diện thay mặt cho những mã đầu ghi VP-460AHD, VP-860AHD, VP-1660AHD

Mã đầu ghiIPHONEIPADANDROIDWindows mobilePhần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổng I. Dòng công nghệ AHD VP-X60AHD, VP-X160AHD,VPM-X60AHDVmeye super34567v
Meye
Super
HD34567Vmeye super34567m
Eye
Pro34567 VP-X61 AHDQMeye5800 QMeye 5800QMeye5800QMeye5800 VP-X63AHD, VPS-X63AHDIwatch DVR ii80Iwatch DVR ii 80Iwatch DVR ii 80Iwatch DVR ii80 II. Dòng công nghệ HD-CVI VP-X50CVI, VP-X53CVI, VP-X51CVIi
DMSS37777i
Dmss HD lite37777g
DMSS37777WDMSS37777 VP-X54CVIQMeye5800QMeye5800QMeye5800QMeye5800 III. Dòng công nghệ IP VP-180S, 180H (mới), 151CQMeye5800QMeye5800QMeye5800QMeye5800 VP-181A, 152A, 180H (cũ)NVSIPNVSIPIDNVSIPNVSIPIDNVSIPNVSIPIDNVSIPNVSIPID VP-X60NVRXmeye34567Xmeye34567Xmeye34567 NVR VP-2641HDNVSIP9101NVSIP9101NVSIP9101NVSIP9101 IV. Dòng công nghệ Analog X800m
Eye
Pro, Naway, Naway+8888Asee/e
Zeye8888m
Eye
Pro, Naway, Naway+8888m
Eye
Pro/Asee8888 X200IDMSS37777IDMSS37777IDMSS37777WDMSS37777 X100Iwatch DVR ii80Iwatch DVR ii80Iwatch DVR ii80Iwatch DVR ii80 V. Phương án Smart
Home
VP-X10SHVantech_V1Vantech_V1Iwatch DVR

2. Questek

– phần mềm xem trên thứ tính: CMS

– phần mềm xem trên điện thoại

SERIESIPHONEIPADAndroidAndroid tabWindows mobilePhần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổngPhần mềmCổngSeries 61006100v
Meye
Super34567v
Meye
Super
HD34567v
Meye
Super34567v
Meye
Super34567v
Meye345996100aiv
Meye
Super34567v
Meye
Super
HD34567v
Meye
Super34567v
Meye
Super345676100(eu)ezeye – aseepro – VMeye
Pro34599ezeye – aseepro – VMeye
Pro34599ezeye – aseepro – VMeye
Pro34599ezeye – aseepro – VMeye
Pro345996100i
NVSIPCHẠY NET IDNVSIPCHẠY NET IDNVSIPCHẠY NET IDNVSIPCHẠY NET ID6100(eu) HDCVIvieweasy
V2 – kmeye434600vieweasy
V2 – kmeye434600vieweasy
V2 – kmeye434600vieweasy
V2 – kmeye4346006116 HDCVIid
MSS37777id
MSS37777gd
MSS37777gd
MSS377776100 HDCVI_A_Bi
MMS37777i
MMS37777Questek_MMS37777Questek_MMS377776100 AHDv
Meye
Super34567v
Meye
Super
HD34567v
Meye
Super34567v
Meye
Super34567Series

6200

6200 (cũ)Naway (cũ)8888Naway8888Naway+8888Naway+88886200imseye5000imseye5000imseye8000imseye8000imseye80006200AHDn_eye5000n_eye5000n_eye5000n_eye5000Series 6300i
Watch DVR II80i
Watch DVR II80i
Watch DVR II80i
Watch DVR II80i
Watch DVR II80Scdvr80Series 6400Superlive
Pro – Superlive IPC80Superlive
HD80Superlive
Pro – Superlive IPC80Superlive
Pro80Super
Cam80Super
CMS80Super
CMS80Super
CMS80Super
CMS80Series 8400AHDSuperlive
Pro – Superlive IPC80Superlive
HD80Superlive
Pro – Superlive IPC80Superlive
Pro80Super
Cam80Series 6500z
Meye3357z
Meye3357Series 66006604/6608Vacronviewer9000Vacronviewer9000Vacronviewer9000Vacronviewer9000Castillo Player159616616Tmeye+101Tmeye+101Tmeye
Pro101Tmeye
Pro101Tmeye101Series 6700Tmeye+101Series 6800viewcam9000 – 85viewcam9000 – 85viewcam9000 – 85viewcam9000 – 85Series QUESTEKWINQuestekview19000 – 85Questekview19000 – 85Questekview19000 – 85Questekview19000 – 85Series 69006900asee+8888asee+8888asee+8888asee+88886900 (ver3)QMEye5800QMEye5800QMEye5800QMEye5800Series IP 905IP905 (seri B)Bi smart eye80Bi smart eye80Bi smart eye80Bi smart eye80camviewer80camviewer80camviewer80camviewer80IP905 (seri L)ismartview – ismartviewpro80ismartview – ismartviewpro80ismartview – ismartviewpro80ismartview – ismartviewpro80Series IP 907 (CL)vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567Series QUESTEKONEQUESTEK VIEW 2 – cctvview8000cctvview
HD8000QUESTEK VIEW 2 – cctvview8000cctvview
HD8000Series IP 9000 &NVR 9000IP 9000vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567IP 9000Avmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567IP9000KIPMeye18611Meye18611Meye18611Meye18611NVR 9000vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567vmeyesuper34567Series card GHI HÌNHNVmobil8080NVmobil8080NVmobil8080NVmobil80803. Hikvision

– phần mềm xem trên đồ vật tính

PC, Laptop: i
VMS 4200 giành riêng cho hệ điều hành và quản lý windows.MAC: i
VMS 4200 phiên phiên bản dành cho MAC.

– phần mềm xem trên năng lượng điện thoại

Cho smartphone (IOS, Android, Window Phone) sử dụng ứng dụng i
VMS-4500 lite
Cho máy vi tính bảng: sử dụng phần mềm i
VMS-4500 lite hoặci
VMS 4500 HD. Riêng hệ quản lý Window Phone chỉ sử dụng phần mềm i
VMS-4500 lite.Cổng (Port): 8000

4. Dahua

– phần mềm xem trên sản phẩm tính: ứng dụng PSS, CMS

– ứng dụng xem trên điện thoại

IOS: ứng dụng IDMSS lite
Android: phần mềm g
DMSS lite mang đến Smart Phone, phần mềm g
Dmss HD lite cho máy tính bảng
Cổng (Port): 37777

5. Astech

Mã Đầu GhiMáy TínhĐiện Thoại OEM 8016D, OEM 8008D, OEM 8004DCMS 2000ATV_AHD AST-7004D, ADVR7004B-LM, ADVR7008B-LM, AVR 5316LM, ADVR7016DA-LMCMSVmeye , Xmeye NVR-504 (Bộ KIT WIFI)ESee
Net+ TVR6104L-AMVSS di động NVR 6008T-PL, NVR 6004T-PL, NVR 3004Xmeye AST NVR5008, NVR IPC-KIT05CMS 2.0NVSIP AST-7004HDCMSVmeye , Xmeye HCVR5216APSSGDMSS , IDMSS AST5308HDCMSVmeye , Xmeye

6. HDPro

– ứng dụng xem trên đồ vật tính: CMS

– ứng dụng xem trên điện thoại:

IOS, Android: phần mềm Xmeye – Cổng: 34567Window Phone: ứng dụng Vmeye – Cổng: 34599

7. Benco

– phần mềm xem trên năng lượng điện thoại:

Phần mượt v
MEye
Super – Cổng 34567, 34599Hoặc phần mềm IDMSS lite – Cổng 37777

8. Abell

– ứng dụng xem qua điện thoại

Bằng thương hiệu miền và địa chỉ IP: v
Meye
Super – Chỉ xem được với hệ quản lý và điều hành i
OS và Android
Với công nghệ điện toán đám mây: v
Meye
Cloud
Lite.

– Cổng: 34567

9. Vdtech

– phần mềm xem qua năng lượng điện thoại:

Dòng đầu BV: v
Meye
Super – Cổng: 34567 hoặc Vmeye, Vmeye Plus – Cổng 34599Dòng đầu HA-HF: áp dụng Cplayer – Cổng 15961

10. Samtech

– phần mềm xem qua sản phẩm tính: CMS

– phần mềm xem qua năng lượng điện thoại: v
Meye
Super

– Cổng: 34567

11. Avtech

– phần mềm xem qua năng lượng điện thoại: Eagle
Eyes với tất cả các hệ điều hành

– Cổng: 80

12. Samsung

– phần mềm xem qua điện thoại: IPOLIS mobile

– Cổng: 8081 – 9004

13. Tibet

– ứng dụng xem qua điện thoại: i-smart
Viewer

– Cổng: 9091

14. KCE

– ứng dụng xem qua điện thoại: KMCS2 – Mobile
Viewer – riêng rẽ đầu mã K4 dùng ACS

– Cổng : 9010

15. JUAN

– ứng dụng xem qua điện thoại:

IOS: ESEENET+ – cổng 80Android: Eseenet Esee – cổng 80

16. KBVISION

– phần mềm xem trên đồ vật tính: phần mềm KBi
VMS

– phần mềm xem trên năng lượng điện thoại: KBVISION Lite (miễn phí), KBVISION Pro (mất phí)

– ứng dụng xem trên máy vi tính bảng: KBVISION HD (miễn phí), KBVISION HD Pro (mất phí)

Các cổng mang định của những phần mềm

CổngPhần mềm34567 Xmeye100 Meye , Meye free,Meye
Plus , Streaming101,111 Tmeye , Tmeye+, Tmeye free3357 z
Meye , z
Meye
Plus, z
Meye free8000 IMSeye , IMSeye(old) , IMSeye
Pro6802 DVRMobile18004 APlayer, APlayer+, APlayer
Pro, ASee, ASee+, ASee
Pro,ASee
Pro
HD, ASee free, EZeye, Swann
View37777 GDMSS , IDMSS34567 Super v
Meye, v
Meyesuper34599 v
Meye , v
Meye không lấy phí , v
Meye
HD, v
Meye+(imac)7050 Super KWeye+, KWeye, KWeye+, KWeye(imac)15961 KMeye, Super KMeye4, KMeye4, Smart
HD, Cplayer15966 HBPlayer , DVRPlayer , DVRPlayer+ , Viscoo8101 DVRPlayer+(imac)10510 Mobileeye, Mobile
Eye_client(imac)8888,8866,8855 Naway, Naway+ , Naway pro

PHẦN MỀM coi CAMERA QUA ĐIỆN THOẠI

BCCTên Phần MềmCổngHD tải ĐặtA Asee
Cài đặt
Cài đặt34599 – 8888 Aseepro
HDCài đặt
Cài đặt34599C Cplayer
Cài đặt
Cài đặt15961D Dplayer
Cài đặt
Cài đặtE Eagle
Eyes
Cài đặt
Cài đặt80 ESee
Net+Cài đặt
Cài đặt80 EZeye
Cài đặt
Cài đặt34599 – 8888G g
DMSSCài đặt37777 g
Dmss HD lite
Cài đặt37777I i
DMSSCài đặt37777 IPOLIS mobile
Cài đặt
Cài đặt8081 – 9004 i-smart
Viewer
Cài đặt
Cài đặt9091 i
VMS-4500 lite
Cài đặt
Cài đặt8000 Iwatch DVRCài đặt
Cài đặt Iwatch DVR ii
Cài đặt
Cài đặt80K Kbvision lite
Cài đặt
Cài đặt KMCS2Cài đặt
Cài đặt9010 Kmeye
Cài đặt
Cài đặt15961 Kmeye4Cài đặt
Cài đặt15961M MEye
Cài đặt
Cài đặt18611 MEye
Pro
Cài đặt
Cài đặt8888N Naway
Cài đặt
Cài đặt8888 – 8866 – 8855 Naway+Cài đặt
Cài đặt8888 – 8866 – 8855 NVSIPCài đặt
Cài đặt
NVSIPID – 9101Q Qmeye
Cài đặt
Cài đặt5800S Super
Cam
Cài đặt80 Superlive IPCCài đặt
Cài đặt80 Superlive
Pro
Cài đặt
Cài đặt80 Superlive
HDCài đặt
Cài đặt80T Tmeye
Cài đặt
Cài đặt101 Tmeye+Cài đặt101 Tmeye
Pro
Cài đặt101V Vacronviewer
Cài đặt
Cài đặt9000 Vantech_V1Cài để vieweasy
V2Cài đặt
Cài đặt34600 View
Cam Lite
Cài đặt
Cài đặt9000 – 85 Vmeye
Cài đặt
Cài đặt34599 Vmeye
Super
Cài đặt
Cài đặt34567 v
Meye
Super
HDCài đặt34567 v
Meye
Cloud
Lite
Cài đặt34567W WDMSS Lite37777X Xmeye
Cài đặt
Cài đặt34567Z Zmeye
Cài đặt
Cài đặt3357Windows Phone hiện tại vẫn đang nắm dữ vị trí “thống trị” về technology chống rung (Image Stabilization) cho camera trên smartphone, vàngười đi tiên phong trong công nghệ này không phải ai khác đó là “người lớn lao một thời” – hãng nokia -đang làm cho tất cả những người dùng “chết mê chết mệt” với “vũ khí mới” của mình- Lumia 920. Cuộc chiến công nghệ càng trở cần gay cấn hơn lúc nào hết lúc những đối thủ “khó chịu” khác ví như Samsung với HTC cũng không chịu đựng đứng xung quanh cuộc chơi, tin tưởng đưa ra hồ hết thiết kế tốt nhất của bản thân trên căn nguyên Windows Phone.Windows Phone Store gồm hàng “tá” số đông ứng dụng giành cho camera vô cùng thân thiện với fan dùng, đa dạng để chọn lựa, và quan trọng đặc biệt hơn cả làgiờ đây bạn không hề phải tốn hàng trăm USD nhằm mua những chiếc máy hình ảnh DSLR và cỗ ống kính đi kèm theo đắt tiền nhưng mà vẫn hoàn toàn có thể tạo nên những bức ảnh sống động, đầy chất nghệ thuật. Sau đó là những ứng dụng rất tốt của Windows Phone giành cho camerasmartphone đã có qhqt.edu.vn suy nghĩ kĩ lưỡng dựa vào tiêu chí thân mật với người dùng và số lượt người sử dụng. Mong muốn các bạn sẽ cảm thấy thuận lợi hơn khi sàng lọc cho mình hầu như ứng dụng tương xứng với chiếc điện thoại của mình.

Xem thêm: Ngày 8 Tháng 8 Năm 2023 Là Ngày, Lịch Âm Ngày 8 Tháng 8 Năm 2023

Chúng ta bắt đầu với ứng dụng được mang lại là rất tốt dành mang lại camera của Windows Phone – Fhotoroom. Cùng với 130 cỗ lọc quality cao, fan dùng rất có thể kết đúng theo nhiều phong thái chụp không giống nhau cho bức ảnh của mình. Ở từng phong cách, sẽ lại sở hữu một bảng màu để lựa chọn. Điều này giúp cho bức ảnh của bạn sẽ có màu sắc khác nhau, không dòng nào giống chiếc nào. Ko kể raứng dụng nàycòn cho phép người dùng chia sẻ hình ảnh lên Sky
Drive, Flickr, Facebook, Twitter, Tumblr tất cả cùng một lúc chỉ cách một cú click chuột. Lại là 1 trong những ứng dụng miễn phí tuyệt đối hoàn hảo khác giành riêng cho Windows
Phone fan, mà lại điều đặc biệt quan trọng mà Phototastic đem đến đó là việc có thể chấp nhận được bạn chụp liên tiếp một đối tượng đang hoạt động nhanh. Cùng với Phototastic các bạn có thể làm hầu như điều hoàn hảo và tuyệt vời nhất với phần đông bức ảnh của mình. Ứng dụng có khá đầy đủ các chức năng cơ bản như chèn form hình, thêm cảm giác và đặc biệt là có hỗ trợ camera trước, rất hữu ích cho nokia Lumia 920. Những tính năng chính của ứng dụng theo bên phát triển:• hỗ trợ viền hình ảnh.•Nhiều hiệu ứng bắt mắt như Vintage, Lomo, Colorize, …•Hỗ trợ Facebook, Twitter, Flickr, Photobucket.•Hỗ trợ camera trước.Với 42 cỗ lọc, 72 hiệu ứng ánh nắng và 50 viền trang trí, Lomogram chất nhận được bạn nhấn mạnh vấn đề lên phần nhiều khía cạnh lạ mắt của bức hình ảnh với tương đối nhiều hiệu ứng để áp dụng. Cùng với Lomogram bạn hoàn toàn có thể tạo ra các bức ảnh “độc” mà giá cả bỏ ra chỉ là…số tiền mà bạn bỏ ra để thiết lập một “chú dế” sử dụng Windows Phone. Lomogram cũng rất được hiển thị cùng với 10 ngữ điệu khác nhau, và có thể chấp nhận được những sửa đổi cơ bản.Lại là một kẻ địch nặng kí khác trong thế giới ứng dụng chụp hình ảnh cho Windows Phone, Super Camera được cung ứng hoàn toàn miễn tổn phí trên chợ vận dụng Marketplace, mang đến cho tất cả những người dùng rất nhiều hiệu ứng độc đáo, những mẫu Template được thiết kế bắt mắt cùng vố số giao diện trang trí khung hình ảnh ngộ nghĩnh, bao gồm cả bộ sưu tập con dấu. Một ưu thế là khả năng chuyển đổi các bức ảnh hay thậm chí đoạn clip thành hình ảnh động cùng với đuôi GIF phổ biến. Nhờ tất cả những ưu thế trên, fan dùng hoàn toàn có thể biến các bức ảnh đơn giản nhất trở buộc phải thú vị và lôi cuốn hơn, sau đó chia sẻ với bằng hữu thông qua các social như Facebook, Twitter,…Ứng viên nặng kí cuối cùng trong danh sách mà qhqt.edu.vn muốn ra mắt với các bạn – Fantasia Painter – có thể chấp nhận được bạn sáng tạo với 28 brush cá nhân, những hiệu ứng lạ mắt để đổi khác các ảnh chân dung cùng cơ thể. Cùng với bài toán lựa chọn màu sắc gần kia và dịch rời xung quanh cục bộ khuôn mặt hoặc vận dụng lên bên trên da. Có lẽ rằng không đề xuất ngẫu nhiên mà Fantasia Painter được những tín đồ công nghệ ví như “thầy phù thủy” Photoshop trên Windows Phone vậy. Coi theo ngày ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 tháng Tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng tư Tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 mon 9 tháng 10 mon 11 mon 12 2023 2022 2021 2020 2019 coi qhqt.edu.vn Điện thoại: 024.73095555, thiết bị lẻ 62374 VPĐD trên TP.HCM: Tầng 4, Tòa đơn vị 123 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, thành phố hcm admicro.vn cung cấp & CSKH: Admicro Address: Tầng 20, Tòa đơn vị Center Building – Hapulico Complex, tiên phong hàng đầu Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Giáo Dục .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Home
Văn tìm hiểu Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng xem camera tren dien thoai windows phone, chào bán giá rẻ,tốt nhất đính đặt tại nhà ở tp hcm
Tìm phát âm Cách setup và sử dụng ứng dụng xem camera tren dien thoai windows phone, phân phối giá rẻ,tốt nhất đính đặt tận nhà ở tp hcm

Gia đình các bạn đã trang bị cho bạn một khối hệ thống Camera KB Vision. Các bạn đã setup xem từ xa được trên điện thoại cảm ứng Android và IOS, trên đồ vật tính. Nhưng mà bạn cũng có một thứ chạy hệ điều hành Windows Phone. Làm cụ nào để setup được xem từ xa Camera qua điện thoại cảm ứng Windows Phone đó. Mingo Việt Nam đang hướng dẫn chúng ta cài đặt. Chúng tôi không đảm bảo hình ảnh xem được rõ rệt như các thiết bị di động khác. Tại sao là do các nhà lập trình vô cùng ít phát triển ứng dụng mang đến Windows Phone. Mặc dù nhiên, nó cũng trở thành giúp ích cho người sử dụng phần nào đưa ra phí. Không nhất thiết phải mua điện thoại thông minh khác.Bạn đã xem: ứng dụng xem camera trên điện thoại cảm ứng windows phone

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT coi CAMERA KB VISION TRÊN WINDOWS PHONE

Bước 1: Trên điện thoại cảm ứng Windows Phone, mở vận dụng Store ( cửa hàng).

Bạn sẽ xem: phần mềm xem camera trên windows phone

Bạn đã xem: phần mềm xem camera trên điện thoại cảm ứng windows phone

Bạn đã xem: Cách thiết lập và sử dụng ứng dụng xem camera tren dien thoai windows phone, buôn bán giá rẻ,tốt nhất gắn thêm đặt tận nơi ở tp hcm


*

*

*

*

*

setup xem Camera KB Vision bên trên Windows Phone

Sau khi setup xong, giữ lại và về bên FUNCTION LIST. Lựa chọn Live Preview.

Cài để xem Camera KB Vision trên Windows Phone
Cài đặt xem Camera KB Vision trên Windows Phone

Bước 4: xem Camera

Chú ý: Hình ảnh trên Windows Phone không được nét, chỉ như Sub Stream máy apk hoăc ISO.

Cài để xem Camera KB Vision trên Windows Phone
Cài đặt xem Camera KB Vision bên trên Windows Phone
Chuyên mục: loài kiến Thức

Lộ video clip nóng cấm trẻ em ‘thánh thiếu phụ mì gõ’ phi huyền trang gây sốc xôn xao cộng đồng mạng