Thuyền bát Nhã là hiện nay tướng của 3 Đài, nên rất có thể gọi là Thuyền Đạo tuyệt Thuyền Huệ.(Bát Nhã Prajna chữ Phạn có nghĩa là Trí Huệ) trong Thuyền chén bát Nhã tất cả : 1- Tổng lái : là hình mẫu của bát Quái Đài (Phật) 2- Tổng mũi : là đặc trưng của Hiệp Thiên Đài (Pháp) 3- Tổng yêu đương : là biểu tượng của Cửu Trùng Đài (Tăng) 4- Tổng khậu : là biểu tượng thể xác con bạn 5- Mười nhị bá trạo : là biểu tượng 12 con giáp Tổng lái : Mặt black rắn nịch với khôi giáp. Đó là chủ nhơn của chiếc Thuyền bát Nhã, thay thế quyền năng bí ẩn nhiệm mầu của Phật, nhưng ngôi Phật là linh hồn của Càn khôn vũ trụ. Nói về Đại Đạo thì Tổng lái là thay thế quyền pháp linh nghiệm của bát Quái Đài cũng là ngôi Phật với là vong hồn của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nói đến con người, nhờ bao gồm chơn linh mà lại phát ra trí tuệ tuyên đoán công minh phía thiện. Ấy vậy mỗi chơn linh là tổng lái của mỗi nhỏ người. Tổng mũi : mặt trắng, là tín đồ dẫn đạo , định phương hướng, vạch đường chỉ lối cho chiếc Thuyền, tượng trưng gia thế của Pháp tức thế lực của Hiệp Thiên Đài. Tổng yêu mến : phương diện đỏ là fan lo việc phía bên trong thuyền,biểu tượng quyền lực của Tăng tức chúng sanh. Tổng yêu mến tượng trưng quyền lực tối cao của Cửu Trùng Đài. Nói theo giáo lý thường thức thì : Thuyền chén bát Nhã là túng thiếu Pháp là Quyền Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đưa bạn trở về cõi linh nghiệm hằng sống sau khoản thời gian mãn kiếp sanh chỗ mặt thế.

TUỒNG HÁT CHÈO THUYỀN

Tổng lái : Tam Thập Lục thiên nhứt thông giao Linh chu chén Nhã thoát cha đào Thủ quyền Phật pháp vô vi cảnh nuốm giái trần thế hiệp nhứt bầu Viết : Phụng thừa Phật sắc,Giáng hạ thế gian Thủ chén bát Nhã Thoàn Tầm nguyên nhân tận độ Tam Kỳ Phổ Độ Vận chuyển tỉnh thái bình Trên Chí Tôn rưới đức nhiêu sinh bên dưới tôi nguyện tận chổ chính giữa kiệt lực Phò Thuyền Phụng duy trì gìn hết sức Nương mũi long chẳng dám hở han Quyền trấn thủ Linh Thoàn Hắc dung nhan tinh Tổng lái. Thuyết : Vâng Phật Gia lịnh dạy dỗ Đáo trằn cảnh giáo dân khuyên nhủ chư linh tỉnh giấc mộng trần, Mau cố chí xả thân lập vị, cần sử dụng từ bi hai chữ, mà lại cộng lái hoà yêu thương Nương Phướn linh thiên tướng dắt dìu Đáo tiên cảnh tiêu diêu khoái lạc, bát Nhã nhằm rước tín đồ chí Thánh,Vậy thì ta, Truyền thiên binh đẳng đẳng gay chèo. Nhị đệ (Mũi dạ) Truyền Nhị đệ tuân theo, Bá trạo : (Trạo dạ) tiền Thuyền lai tốc nhập (Tổng mũi dạ dắt trạo vô). Tổng mũi bạch : Khổ hải ngân hà thủ bửu chu Ta bà thay giái độ nhơn cầu vì sao liệt Thánh hồi thiên vị Vọng khán niết bàn vạn lý thâu. Viết : Thiên Cung cư ngụ Bạch Ngọc thưởng chầu Nhứt nhị thập chén quang, Bạch Hổ Tinh nải hiệu Vâng lời Phật dạy, Dĩ đáo trần thế Trấn thủ bát Nhã Thoàn bổ xưng danh Tổng mũi Thuyết : Phò thuyền phụng mặc dầu may rủi, hương mũi long chẳng dám đối chọi sai, Nay có lịnh triệu lai, Âu ta kiếp vào hầu Ca ngôi trường (vào quì) Dạ hậu thuyền thân đáo Đãi lịnh Đại Ca. Tổng lái nói : Nhị đệ tương đối bình thân Đặng nghe qua hạ lịnh (Mũi đứng dậy) Tổng mũi nói : Dạ bẩm Đại gồm có việc chi. Anh đòi cho đệ thân, Xin ca trưởng tố trần mang lại em rõ. Tổng lái viết : Này nhị đệ (Mũi dạ)Nay có lịnh Phật gia chỉ giáo Bảo ta phải đem bát Nhã Thoàn lai đáo è cổ gian. Rước chư linh trở về Niết Bàn, Đưa Thánh Vị qui hồi Ngọc Lộ,Vậy qua truyền cho Nhị đệ, Em tua khá vâng lời, Dẫn bá trạo nhập thoàn, Đáo trần thế rước khách hàng Tổng mũi viết : Dạ vâng lời anh dạy em kiếp thi hành, phương diện từ mang đại huynh chi phí thuyền em trở lại, Mũi quì trước hương thơm án thuyết : Dạ dạ, trước án nội lễ thức chỉnh túc, Đinh tiền đăng chúc huy hoàng (day lại kêu bá trạo) ( trạo dạ) lan truyền trạo nghiêm trang, Xếp chèo vào bái yết (Cả trạo các dạ) Tổng mũi nói lối : Trên đang bày lễ điếu bên dưới tôi kính lời trình, ni ông đã an trí thoàn linh, vì nghĩa cũ sớm dưng yết hỷ, Trên sẽ thưởng phụng nghinh thần vị, dưới tôi toan gấp gáp sửa trạo bày (day qua kêu trạo) ( trạo dạ) Thuyền quí em đẳng cùng hoà khai, Nhơn nhơn đồng cử trạo hà……….(trạo dạ) (Mũi vực lên sắp trạo đứng nhì hàng rồi kêu trạo: trạo dạ) Thuyết : ni linh thánh thuyền rồng thuyết nhập Qua truyền mấy em sắp xếp trang hoàng,Để mang lại qua quay trở về hậu thoàn, Trình Ca trưởng cho những người tự sự (Cả trạo gần như dạ) Thuyết : Âu là chỉnh đai cân thối nhập hậu thoàn, Trình Ca trưởng đôi lời nai lưng tố, Mũi viết : Dạ dạ hậu thuyền thân đáo, kính bẩm Đại ca , Lái nói : Nhị đệ hữu hà sự cơ mà hay Mũi viết : Dạ trường đoản cú Đại ca lịnh dạy, em dẫn bá trạo nhập thoàn, Thánh lịnh đà an toạ tiền bàn Xin Ca trưởng linh sàng lề bái, Lái viết : Nhị đệ (Mũi dạ) Nghe qua tràng lịnh à (Mũi dạ) Truyền đệ thân trở về tiền thoàn, Chỉnh nọc neo ở đâu đó nghiêm trang, Lễ bái để mặc qua toan liệu (Mũi dạ rồi lui) Viết : Huý a ! nay quí Thánh chi phí bàn an toạ, Âu là ta thiết yếu đai cân nặng thấu nhập linh sàng, lễ nghi chỉnh túc đoan trang, Bái mạng đầu ta bái mạng (lạy) Nhị đệ ! Nghe qua tràng à, Kỉnh lễ qua chấm dứt trọn lễ. Vậy thì, Truyền đệ thân thấu nhập linh sàng, Trước Thánh Linh lễ bái trang hoàng, Vâng thửa lịnh mưa đừng sơ thất à, (mũi dạ rồi dẫn trạo vô lạy, rồi kêu Tổng thương) Cả giờ đồng hồ kêu tam đệ Tổng thương, gấp rút tốc đáo mang đến qua truyền lịnh à (Thương dạ) thương bạch : Hiển Thánh vạn linh hữu thọ sinh Tùng y Phật Pháp tại Thiên Đình, Trung Thuyền chén Nhã hầu chơn tánh, Qui vị hồi chầu Bạch Ngọc Kinh, Viết : thừa Phật Gia chỉ giáo, Trấn thủ bát Nhã Thuyền, Thọ sắc mạng triều Thiên,Ngã Xích Long thị viết, Di Lạc vương chỉ giáo, Tùng Giáo công ty lịnh ban, Quyền trấn thủ trung thoàn, ngã Tổng yêu đương chữ đặt, Nay gồm lịnh Nhị ca đòi đến, Âu ta cấp tốc vào hầu, Âu là chỉnh đai cân, Thấu nhập chi phí thuyền Đãi lịnh mong ta đãi lịnh à, Thuyết : Hữu đệ thân thấu nhập tiền thuyền, Xin đãi lịnh nhị ca chỉ giáo, Mũi viết :Nầy Tam đệ qua cho miễn lễ,Em tương đối bình thân ( dạ đứng dậy) Viết : Tổng yêu đương nghe qua truyền lịnh à, Nhơn quí Thánh hồi gia loài kiến nẫu, Vậy qua truyền mang lại em, Chỉnh đai cân bước tới tiền thuyền, Đặng đảnh lễ Thánh Nhân ngự toạ (Thương dạ) yêu mến viết :Dạ dạ, trước điện tiền đảnh lễ Thánh Nhơn, địa điểm trung năng lượng điện toạ an Thánh Thể (lạy rỗi) Viết : Từ dưng lời anh dạy, Em đảnh lễ Thánh nhơn, người ngự an tịnh chăm sóc tinh thần, Lễ đã ngừng nên trở lại tiền thuyền,Đặng phúc báo Nhị ca tường lãm, Mũi viết : xuất xắc a ! vậy thì truyền đệ thân canh phòng trung thoàn, Còn bài toán hành thuỷ để mặc qua toan liệu à. Thương viết : Nhị ca đang dạy Em đâu dám sai ngoa
Mặt từ giả Nhị ca Trung thoàn em trở gót (trở lại) Mũi viết :Bá trạo hà (Trạo dạ) Truyền quý em đâu gồm nghiêm trang Xếp chèo lại be thoàn, Đãi Đại ca chỉ lịnh (Trạo dạ) Lái viết : Thu qua đông chí, Nguyệt nhan sắc dương huy Chong nhan đèn chỉnh túc lễ nghi, ngoại trừ bổn đạo kỉnh dưng bá trạo a….Bá trạo (Trạo dạ) Sao hôm đà lố mộc, Bá trạo gấp gay chèo Nhị đệ (Mũi dạ) Trước em khá lấy neo, Sau lái lèo qua nắm giữ (Mũi dạ) Mũi viết : Đại ca đà lịnh dạy, chúng ta kíp thi hành, Xếp hàng đôi sau trước đành rành, Gay chèo quế thuyền dragon lướt sóng à … (Trạo dạ gay chèo đứng dậy). Mũi viết :Mấy em khá thế chèo đến vững, Lóng tai nghe qua kích cổ tam thinh, Dưới bộ chơn ký kết lấy chữ đinh, Mấy em khá chèo đến êm rập à…..(Trạo dạ) ni quí khách thuyền long an toạ,Vậy thì trương bườm loan tách bóc đặm cái hà, Gay chèo quế bôn ba. Chỉ tây thiên trực đáo hồ. Mũi xướng :Kim triêu nghinh lễ,Thuyền nghinh tiếp tôn linh. Bắc bài xích : nam giới sơn trường bất lão, Đông hải tịnh vỏ ba,Thanh phong lai bồng địa, Minh nguyệt chiếu sơn hà,Minh nguyệt chiếu í i sơn hà. Lái giảng viết :Sơn hà sơn hà hớn chở, Bá trạo à…………Chèo………..Chèo cho tới mấy em ôi.Thuyền nghinh Thần bùng cháy rực rỡ dòng châu. Trạo bắc bài bác : thừa thuỷ tinh vô ba, Thiên địa nhứt dung nhan hoà,Huề hữu giờ trạo ca, Huề hữu giờ í i trạo ca …. Lái giảng viết : Trạo ca đạo ta phù tá, Bá trạo à ………….. Chèo…………. Chèo cho tới mấy em ôi.Vong linh Thần hạ giáng linh cơ. Trạo bắc bài : Lễ bái phụng thánh ân,Lai qui ngự Thiên tân,Giang tô Thiên cổ tú, Vạn vật tứ thời Xuân , Vạn đồ vật tứ í i thời Xuân Lái giảng viết : Thời Xuân vật lạc nhơn đồng,Bá trạo à…………..chèo……….chèo cho tới mấy em ôi. Tất thành ngưỡng vọng Thánh công phò tri. Mũi viết : Bá trạo à ………………. (Trạo dạ) Thuyền rồng còn lướt sóng, cơ mà qua coi Đường tiên giới còn xa, Vậy quý em hơi nghe qua,Bắt mai bi chèo tới hồ. Trạo bắc bài xích Bi : Vật tiệm linh vi chi phí kỷ độ,Tinh anh y cựu đổi thay hoàn xu, Cảm tất thông cầu đưa ra tất ứng, Y nhơn quyết thuật tại thiên thu, Lái giảng viết :Thiên thu trạc trạo khuyết linh,Bá trạo a ø……. Chèo ………….. Phò nguy chuẩn chỉnh nịch đậy tình xích thương, Trạo bắc bài bi : bố cổn cổn, thuỷ ươ nương, Vẩy vùng ngang dọc bốn phương hải trình. Khoác phò đức cập sanh linh,Khi đưa ngư bao phủ khi gìn lông khơi. Lái giảng viết : Lộng khơi sóng gió ngất trời,Bá trạo a ø……….. Chèo …….. Mình có tác dụng bữu phiến vớt fan trầm luân, Trạo bắc bài xích Bi :Số hệ chính vì đâu, Vực bể hoá rượu cồn đâu, Tiên cung người yên phận Nhà bội nghĩa thảm tình sầu. Lái giảng viết : Tình sầu yêu mến tưởng ngùi ngùi,Bá trạo à …. Chèo ……….. Chia tay nở khiến cho chưa vui lại buồn. Mũi viết : Bá trạo à …………..(Trạo dạ). Thuyền long còn bóc tách bến, nhưng mà nẻo cho tới hãy còn xa, Vậy thì mấy em hãy nghe qua, Bắc mái một âu ta chèo tới hồ ….(Trạo dạ). Hù hờ, hù khoan, hù là khoan, Chữ rằng sanh ký kết tử qui Thiên trài đã định xưa ni lẽ thường, Hiềm do máy tạo, máy sinh sản khuôn lường Kẻ dư trăm tuổi, tín đồ thường mấy mươi, Đoái quan sát non nước, non nước nghịch vơi tứ bề sương toả, nghìn trùng mây che, Lái giảng viết : Chơn mây tín đồ đã lìa đời Bá trạo a ơ … Chèo …Thuyền rộng lớn một dòng đưa fan biệt ly Mũi bắc mái một : Cả kiếp sống chịu sầu bi,Thảm cơn tử biệt sanh ly sự đời, hoa nguyệt mây nước đùa vơi,Tưởng cơn tạo nên hoá luỵ rơi không ngừng. Lái giảng viết : Trời cao vòi vĩnh vọi mấy tầng, Bá tạo thành à …………… chèo Nở xui đạo nghĩa nửa chừng lại chảy Mũi bắt mái một :Giờ không tiếng nói lời than Ngồi trông trời thẳm mây nghìn cao xa
Nhành dâu láng xế tà tà,Ngọn đèn gió tạo người đà khoảng tiên Lái giảng viết : Maõ sợi lạy trước linh tiền
Bá trạo a ơ…………. Chèo ………… Âm thầm chưa trả hiếu thân vẹn tình Mũi viết : Bá trạo à…………( Trạo dạ) Thuyền sát miền Tiên cảnh,Đến coi hãy còn khuya, Thuyền mấy em sau trước nghe qua
Đình thuyền neo an nghỉ ngơi à ……….(Trạo dạ) ( Mủi đến trạo nghỉ phía 2 bên be thuyền) Mũi viết : Huý a, Thuyền dragon đà neo nọc Cớ sao vắng tanh dạng Tổng Thương, cũng kỳ lạ Thuyết : Thuyền đi thì về phần tôi hành thuỷ, Còn thuyền đậu thì phận sự của Tổng yêu thương sao thấy vãng lai tuyệt là gả ngủ say buộc phải bỏ phế truất phận sự từ lúc nào tôi vào kêu nó thức dậy, bỏ ra cho nó khỏi dễ dàng ngươi, Vậy để tôi vào báo cùng với Đại ca đặng hình ảnh rầy một trận mang đến tởn, dòng tật của nó chây lười đã quen thường bỏ phế phận sự ấy là một bài học tốt đặng nó có tác dụng hư thanh danh cửa Đạo. Vậy thì sửa đai cân thấu nhập hậu thuyền, Tỏ lỗi thiệt cho những người tường tận. Quỳ viết :Dạ hậu thuyền thân đáo
Kính bẩm Đại ca Lái viết : Nhị đệ (Mũi dạ )Thuyền đà neo nọc Sao em không an nghỉ tiền thuyền, vào đó có chuyện bỏ ra Nói cho qua rõ cùng với Mũi viết : Em vào đó có việc, như thế nào dám bẩm Đại ca Lái viết : bao gồm à. Mũi viết : Dạ bẩm Đại ca, thuyền long đà neo nọc, cơ mà cớ sao trù trừ vắng dạng Tổng thương, em trình lại anh trưởng kêu Tam đệ canh thuyền tát nước đó Đại ca. Lái nộ viết : Ồ Tổng yêu đương đâu vắng dạng cơ mà chẳng thấy canh tuần, Tổng mũi (Mũi dạ) Thuyết : Em coi đi coi lại coi nó nằm vất vả ở chỗ nào không Mũi viết : Em để trung khu tìm kiếm, quả vắng dạng Tổng thương kia Đại ca Lái viết :Ồ, em đã tìm kiếm, trái vắng dạng Tổng yêu mến à. Mũi viết :Dạ , em không thấy nó thiệt Lái viết : ví như Tổng thương phế phận, tội ấy ắt về ta, Nhị đệ (Mũi dạ) tiền thuyền con quay trở lại, mà canh giữ nọc neo, Để mang đến qua tuần thám thuyền môn, test như hà cho biết thêm à ……….. (Mũi dạ rồi lui) Bá trạo a ø…………… (Trạo dạ) Trưởng hoả đăng………………(trạo dạ) Thoán loàn : Hắc dạ tuần du nam giới Bắc Sơ canh mật thám Đông Tây hồ nước Loạn viết ngân : Hắc dạ sở canh thâm Đông Tây Lái hát khách hàng : Hắc dạ sơ canh thâm nám Đông Tây bả lai đăng chúc vẳng biên thuyền Cổ hê hễ địa tam thinh chấn, Y cựu tổ quốc trấn ngả danh Viết : Tuần khắp Đông tây nam Bắc, bởi hà nào chẳng thấy Tổng thương, Ồ còn một chổ trung ương, Mau mang đến đó thì tường từ bỏ sự nào, trái thật, quả thật, không sai, không sai, quả Tổng thương yên giấc trung thuyền, Mau kêu gả đặng ta vấn tội à…. Cả giờ đồng hồ kêu Tam đệ Tổng thương, Mau định tỉnh cho ta hỏi việc. Yêu đương viết : vị trí bệ thuyền ngủ mỏi giờ đồng hồ ai kêu văng dỏi mặt tai, Mau đặt chân đến vội vàng, test như hà cho thấy thêm a … Lái vấn : Tổng thương vì chưng hà ngươi truất phế nhận, hơi nói đến ta tường hắc bạch yêu quý viết : Dạ thưa anh , trót tối ngày em canh phòng trung thuyền nào đâu dám bỏ phế phận sự kia Đại ca. Lái viết : Xảo ngữ chơn xảo ngữ, Hoặc ngôn thị hoặc ngôn a ơ…….. Tội phế truất thuyền quy định khó dung, Thêm xảo ngữ tội kia không thứ,Vậy, chấp thủ thần đao bất dung tha Tam đệ. (Thương đỡ gươm) yêu mến viết : Đại ca tua sút nộ Để tiểu đệ thuyết lại, thiếc lại mang đến mà nghe Lái viết : Thuyết lại Thương một số loại viết : Thưa, kính, bẩm Vạn vọng Đại ca tua sút nộ Đại ca ôi ! Khất dung tiểu đệ nguyện è ngôn Lái viết : Nầy Tổng thương, ngươi ngoái lỗ tai cơ mà nghe à, loàn viết : thủ cựu thuyền trung quá mạng lệnh Hà vì chưng phế dìm tố nhơn duyên. Thương một số loại viết : cung cấp dạ thâm canh đa phận sự Thân trọng điểm Hiền đệ quá mê mẩn Lái viết : Bất thính, bất thính Ngoạ ngôn thị ngoạ ngôn Chấp thủ thần đạo bất lượng thứ Tam đệ (Múa chém 3 bộ mủi vào can) Mũi viết : Đại ca tua sút nộ, đình đao vọng đình đao, Lái viết : Hà nhan lại đáo đoạn đao Nói lại cho ta đặng biết Mũi viết : Thưa Đại ca ngây ngô đệ là Bạch Hổ Tinh Tổng mũi phía trên Lái viết : Nhị đệ gồm chuyện chi vào đến trung thuyền hơi nói lại mang đến ta đặng biết à, Mũi viết : Vậy chớ vì chưng hà Anh cạnh bên tử Tổng yêu mến Lẽ lỗi thiệt đến em đặng rõ cùng với nào. Lái viết : Nhị đệ, Em là kẻ vô can Chẳng ích bỏ ra mà hạch hỏi Vậy thì, em khá trở lại tiền thuyền Để qua trị Tổng yêu thương kỳ tội, lui mang đến mau Mũi viết :Dạ xin Đại ca, thỉnh bẩm, thỉnh bẩm, tè đệ nguyện thiết lại, thuyết lại đến mà nghe Lái viết : Thuyết lại, thuyết lại
Mũi một số loại viết : Dạ dạ, người tình bặt a, Tổng thương du hữu tội Đại ca xá tội, Lai tỳ lũ hạ, khất Đại ca niệm nghĩa xá bỏ ra Lái viết : Bất thính, bất thính, khoác văn, khoác văn Mũi loạn viết : Hữu thệ a, Đệ huynh đồng khí huyết Cô mà lại hay, tình huynh nghĩa đệ Ca ca hà đoạn tốt nhơn luân Lái viết : Bất thính, bất thính, mạc ngôn, mạc ngôn Nhị đệ nghe ta nói trên đây Loạn viết : Bất thứ a, Tổng thương can trọng tội, trọng tội Nan dung nghiêm, pháp nan dung. Mũi viết : Vậy thì Tổng thương nên chết Ai viết : Tam đệ ôi ! Qua đa số tưởng tìm mưu dạy dỗ bạn, nào tuyệt qua lại hại các bạn đồng thuyền, Nghĩa hữu giao qua đã phạm lời nguyền Em tử tội, qua cũng cam đồng bình thường thác Hát khách :Đoạn đạo a, truất phế can phân ngủ tạng Trùng chiêm Tam đệ ly triêm y Than viết : Đại ca ôi ! nhứt sản phẩm công nghệ xin anh dung chế bắt đầu một phen xin lượng cả bao dung Tình Đệ Huynh xin anh đoái mang lại nghĩa đồng Đâu nở nhằm Đệ huynh ly biệt. Lái viết : Lỗi ấy điều khoản hình khó khăn chế Còn tội này Pháp Chánh ko dung Vậy thì, Qua răn dạy em vị trí tiền thuyền em khá tạm lui Còn tội Tam đệ, nhằm qua trừng trị.Mũi viết : Đại ca ôi ! Xin anh tưởng tình huynh nghĩa đệ Nới một phen xá tội mang lại Tổng thương có thi hài nhọc mệt vốn lẽ hay Tội ngủ không bỏ ra rằng truất phế phận Lái viết : Một ko tha, nhì ta cũng ko tha giả dụ Đại ca bé nhỏ lượng không tha tội Tổng yêu quý Lời nguyện xưa em quyết giữ một đường Cang trọn thệ đồng sanh đồng tử (Móc họng) Lái viết : Khoan thác, khoan thác, qua tha hẹn qua tha Một hai ba bốn qua cũng tha, tội 7,8,9, 10 qua cũng thiết bị Huý a, bao gồm ra mức độ đá, bắt đầu biết được tuổi rubi Này Nhị đệ, chẳng qua là qua demo bụng em cho biết nghĩa đá vàng, Chớ đâu nỡ mang Tổng thương xử tử khi nghe tới bạn báo Tổng thương từ bỏ sự Qua mang đến rằng khó tính không thương
Nên qua cố kỉnh bửu đao qua cắt thử tấm can trường, Của nhân từ đệ mặt đường bao cho thấy thêm vật thôi chớ lời dặn : lúc nói qua nuốm bửu đao thì Tổng lái rút cây gươm ra chuyển ngay khía cạnh của Tổng mũi làm cho lấy gồm rồi day cáng đao vẽ chữ thập bên trên bụng Tổng mũi mới hát câu : Của nhân hậu đệ nhường bao cho biết thêm vậy thôi chớ, Đoạn dang ra ngó ngay lập tức Tổng mũi tạo nên Tổng mũi buộc phải thẹn, rồi rời khỏi sau lưng của Tổng mũi chấp tay sau sườn lưng bước qua cách lại gầm gừ với nói riêng rẽ rằng : các bạn kiếm thêm ko hết có đâu dư giết bỏ cho đành trong khi thấy Tổng mũi ra chiều mắc cỡ thì gạn hỏi lại một đợt tiếp nhữa : Này Nhị đệ, chúng ta kiếm thêm không hết có đâu dư giết quăng quật cho đành phải không Nhị đệ. Rồi cười mang đến ngon, đoạn muốn yên ủi thêm bắt đầu ra lịnh tha tội …. Mũi viết : Đại ca xá tội Tổng yêu quý à. Loạn tẩu mã : Vậy thì lạy bớ yêu quý lạy , em lạy …. Dạ dạ, hỉ địa a, Lục thuỷ thanh sơn quan vô tận Đại ca đây, Qua đây, Tam đệ phía trên Tình Huynh nghĩa Đệ, kim triêu nhứt khí tương đồng Nói : Đại ca đã xá tội đệ thân Vậy em tương đối đê đầu cảm tạ đi Lái viết : Nhị đệ việc thuỷ trình qua giao lại mang lại em ví như sơ thất tội tê bất thứ nhiều nghe đưa từ Nhị đệ ,qua trở lại hậu thuyền Em dạy dỗ Tổng yêu thương mọi vấn đề à
Mũi viết : Đại ca đã trở về hậu thuyền Ta xem test Tổng yêu quý bao nả, Oâi ! quan sát Đệ thân ta đau xót trăm chiều bởi phạm tội cần mới ra thân nông nỗi Tam Đệ ôi ! em tương đối định tỉnh trung khu thần, Để đủ sức cáng đáng phận sự Qua mang đến em tốt : Đại ca đã quay lại hậu thuyền Vậy em khá hồi trung khu định tỉnh giấc Thương than viết : Trăm lạy, ngàn lạy Đại ca Xin xá tội cho em nhờ Mũi viết :Lai tỉnh bươi Tam đệ, Tam đệ Nhị ca Tổng mũi là Qua đây mà. Yêu đương viết : Nhị ca ôi ! thiếu thốn chút nữa thì hồn em lìa khỏi xác nguyên do nào mà lại em đặng tồn sinh Xin Nhị ca tỏ nỗi trung tâm tình mang lại ngu Đệ đặng tường lãn lời cùng với Nhị ca ôi ! Mũi viết : Nầy Tam đệ, em đã phạm tội, Đại ca cạnh tranh thứ dung mà lại Qua vào lạy van khẩn cầu Ca Trưởng new tưởng tình dung chế kia đa. Yêu quý viết : xẻ ra nhờ Nhị ca xin tội phải Ca trưởng thiết bị dung Em đê đầu cảm tạ trọng ân Của dại đệ tồn sinh nghĩa trọng Mũi viết : Tam đệ, Qua đến miễn lễ, vậy em khá bình thân khuyên Đệ thân canh phòng trung thoàn cần coi đem nước non mà lại tát à (Thương dạ) Vậy thì mặt từ giã Đệ thân vị trí tiền thuyền Qua trở gót (Dặn Tổng yêu đương tát nước) thương viết : Thú giang hồ thai bạn, Miền hạ thuỷ ngao du tuy bất tài cũng dự trượng phu song có chí lo về câu hỏi nước Lái viết : Bớ Tổng thương, bắt buộc coi đem nước nôi cơ mà tát à … yêu thương viết : Đại ca dặn dò trước sau bảo rằng ta tát nước thuyền loan Âu là xách trước đầu vào khoan Dở sạp nọ hoang mang lo lắng tát nước à. Giãng viết : 1- Tát nước duy trì gìn sau trước việc thuỷ trình sơ sài sao phải Thuyết : thiệt là thân tôi rất khổ, khó khăn nhọc trăm đường Nào gạo cơm trắng neo nọc chăm nom. Nào lưu lại thuyền trung không được đầy đủ Giãng viết : 1- Khó bắt đầu khôn, khôn chớ sợ khó khăn (Khó như tôi là) khó khăn ta từng lắm mực dấy than Giãng viết : 1- Tát nước rồi tôi cần nghỉ tay Phòng khi gió dữ trở day mũi thuyền Viết : nay đã nhàn hạ,rảnh việc nước non Chạnh thương cầm kẻ mất người còn khiến chi cảnh sinh ly tử biệt Ai viết : Ông ôi ! Mịt mịt chống sương phong thuỷ lộ Du du phong thảm ly đàm không, Ông ôi ! Kham ta hồ, bình địa hoá phong ba Cam thán trả tiền căn chưởng lý hồ… Thán viết : Ông ôi ! Mộng tàn thảo trướng (ừ) luỵ du xiêm y Sanh ký kết tử qui (ừ) du kỷ định Khâm tai : Nhơn sinh thất thập cổ lai hy …Ông ôi ! Mục đổ sầu tình (từ) na du ký kết ngự.(Đi cơ mà thôi) Kim kê nhàn tìm đáo thu hàm (ư) Viết : Huý a, hầu như mảng ngâm than bố vịnh Khúc tối chầy trống đang trở canh Cả giờ kêu sớm muộn quý em (Trạo dạ) Đêm khuya khoắt canh giờ mang đến nghiêm nhặt à…(Trạo ơ) Lái viết : Bớ Tổng mến (Thương dạ) Nghe truyền a ø………..Truyền Đệ thân tìm sửa đèn nhang chỗ hương án, em tương đối tua đảnh lễ à……….(Thương dạ) thương viết : Dạ em phụng mạng Than viết : Đại ca ôi ! vấn đề canh tuần em chưa có hản Lịnh nọ lại vừa sang bảo rằng em sắm sửa đèn nhang Trước linh cửu phòng toan kỉnh lễ Lịnh trên xuống là chưa phải dễ với phận mình tương đối nệ nhọc lao
Giữa bể khơi ta bắt đầu biết liệu làm thế nào Sắm trái cây phòng toan cúng tế Âu là ta lai đáo thị trung tra cứu lễ thiết bị hầu toan kỉnh lễ tuy nhiên mà đi cũng rất khó Mà làm việc lại cũng khó bề Đi thì ai canh phòng trung thuyền Còn sinh hoạt thì trái hoa đâu bao gồm Khó liệu chơn nặng nề liệu Khôn toan thiệt khôn toan sao để cho trọn đủ đèn nhang trường hợp chẳng bao gồm ta mang trọng tội thiệt là khó cha chả nầy (suy suy nghĩ gật đầu) Ớ phải rồi tôi ghi nhớ lại
Vả chăng trong Thuyền tất cả ba bằng hữu tôi lớn, bé dại Lại đằng sau hậu thuyền còn có thêm một em tôi nữa, đó là Tổng Khậu, tiếng này lúc nó cũng rảnh, vậy tôi kêu lên đây, cậy nó tìm sửa hoa new tiện. Huý a ! Đắc kế chơn đắc kế, thành mưu thành thị mưu Âu là, bắt mặt để đời, vị trí hậu thuyền trở lại. Viết : Cả giờ kêu Tứ đệ hậu thuyền, mau thân đáo mang lại qua dạy vấn đề bên này mầy không nghe tao qua bên đó Cả giờ đồng hồ kêu Tổng Khậu hậu thuyền, mau thân đáo cho Qua cậy câu hỏi bớ em. Khậu viết : Ai kêu Khậu đó, đã gồm Khậu đây Muốn thủ thỉ chi mà kêu mang lại Khậu yêu thương viết : Qua là Tổng thương phía trên em Khậu Khậu viết : Anh ba đó phải không ? yêu thương viết : buộc phải bò ra phía trên mau bớ em Khậu viết :Đêm khuya canh chầy, kêu em có bài toán chi anh Tổng thương ? yêu mến viết :Hữu sự tắc cầu, nếu như em chầy thọ ắt Qua gồm tội Khậu à. Khậu viết : Để thanh nhàn tôi ra, anh chớ sợ anh ơi
Dữ hôn, từ đầu hôm đến giờ tới tôi đa, tuy vậy mà để tôi ngâm không nhiều câu nghịch rồi ra cũng chẳng muộn. Ngâm : Sông Mê bể khổ dập dồn Khách nai lưng lặn hụp giữa chiếc chơi vơi, Sẵn dây niếu chiếc Thuyền trời
Đưa qua bỉ ngạn lánh đời mê tân Viết : Trung thuyền thân đáo, Tứ đệ ứng hầu yêu thương viết : trả ơn Tứ đệ, em tương đối bình thân Khậu viết : Có câu hỏi chi, anh kêu đến tứ thân Xin nói lại mang lại Khậu tôi đặng biết đó anh tía Thương viết : Nầy Tứ đệ, vì tất cả lịnh Đại ca truyền xuống Bảo anh rằng mua lấy mùi hương đăng Trước linh cửu lễ bày trưng bày đó em. Khậu viết :Biểu anh thì anh làm, chớ kêu tôi ra làm chi Thương viết : Tứ Đệ ôi ! trường hợp Qua đi thì ai canh giữ nội thuyền còn Qua sinh hoạt lại thì ai đi thế. Yêu cầu Qua kêu Tứ đệ xin mang lại anh, hầu chọn hoa quả mùi hương đăng mới cậy em đi thay đó . Phần lớn tưởng việc chi rằng khó
Chớ chuyện kia tôi dưng tuy vậy tôi nên dặn chừng, cúng rồi để tôi dọn tìm ăn. Yêu quý viết :Uý a, vâng lời Tam Ca lịnh dạy, Khẩu trở về hậu thuyền tậu quả hoa lai đáo linh tiền Đặng hỗ trợ Tam ca kỉnh lễ mà lại mà đường đó trên đây không dễ, có khá nhiều khúc quanh co Âu là , mượn chèo loan khoá thuỷ lần đò chỗ Thuyền hậu mặt ta khoái bộ a …. Loàn viết :Vâng vượt a, Tam ca truyền mạng lịnh Hải biên lai đáo mang lại chợ đông Vọng xét nghiệm a, nhỏ buôn xạo xự Vậy thì ta tìm hoa, sắm quả mua trà nhang. Viết : Bá trạo ………mấy em đem loại xuồng thúng để xuống nước dùm Qua (Vừa chèo thuyền vừa hò theo điệu chèo ghe, ra sau qua đời mặt hát nghêu ngao câu đầu) “Trăng thanh mặt hải dương lào xào, Nhạn rơi giỡn sóng, cá nhào hớp châu” yêu quý viết : từ bỏ ta không đúng Tứ đệ trở về hậu thuyền mua hoa quả lai đáo tiền bàn Sao chẳng thấy bình luận Ta gần như ngồi trông chờ Cả giờ kêu Tứ đệ hậu thoàn Trương tế vật mang đến qua kỉnh lễ Mau đi bớ Khậu ôi ! Khậu viết : Ơi, ủa dạ (Cầm chèo theo điệu chèo thúng tập bơi ra tuy thế cứ ngồi chèo xoay tròn mãi Tổng Thương ăn năn nữa). Khậu nói : Tôi đây bị nước xoáy giỏi sao mà lại bị tảo tròn mãi đó anh bố ôi! (Bá trạo đa số cười rộ lên, Anh Khậu lừng chừng chèo xuồng thúng cần quay chớ nước xoáy gì ở ko kể biển, Khậu vẫn chèo tảo mãi, rồi lại chứa tiếng hát theo điệu chèo). Hát : bé cá lý ngư sầu tứ biếng lội
Con chim phượng hoàng sầu gốc biếng bay (Ngồi theo điệu chèo thúng bơi vô tới sảnh khấu mới vực lên thở hào hễn với tiếp nói.) Nói : Dạ quả hoa em tậu trang hoàng Xin anh đến linh chi phí kỉnh lễ bới anh Ba. Thương viết : Vậy thì ta cách vội xoàn đặng tiếp kỳ báo vật, mang từ Tứ đệ, em khá bình thân Khậu viết : Phận sự em đang đủ đoàn hoàng, Vậy vị trí Trung Thoàn em trở lại. Mến viết : Cậy đệ thân canh phòng Trung Thoàn Còn việc kỉnh lễ nhằm qua toan lo liệu. Thờ tế, ai viết : Ngài ôi ! Trước án nội nén hương xin kính Nơi cỗ áo ly rượu tiễn đưa Chốn Thiên cung lễ đồ gia dụng là quá Nơi thế gian tôi xin dâng bố lạy Ngài ôi ! nay ngài đang tiên du một giấc Đạo đồng môn tưởng nghĩa hằng ngày
Lẽ mất còn cơ tạo khiến cho vay Còn lòng thảo kính tín đồ đời ai cũng vậy, Nay mặc dù hỡi linh thi còn thấy, Mai thôi đành phận mộ đưa sang nhớ nghĩa xưa luỵ nhỏ dại hai hàng chú ý cảnh cũ sầu tuông lả chả Trong đàng trước ngọn đèn nhập nhoạng Tưởng tình xưa láng nọ hỡi hay mộng đè Cắc cớ thế cho quán Âm Dương, Thày lai bấy mẫu đò chế tạo hoá, Vậy thì cả anh em tua hơi niệm cùng ta chỗ trước bài bác Lễ nghinh hương đăng chúc bài xích khai. Tạc thủ lễ mang đến tròn đạo nghĩa Cảnh biệt ly lòng những ngậm ngùi Sanh ký kết giả, tử hề qui giả. Giảng viết : 1- Luỵ thâm bâu đêm sầu ngày nhớ ảm đạm cảnh nầy chồng vợ rẽ phân2- than khóc luỵ tràn ko ráo Biết ngày nào tái tạo nên kiền khôn3- Véo von nhẵn nguyệt tà tà
Mây sầu lố xố người đà tầm tiên Viết :Lòng kỉnh thành một lễ sẽ an,Đầu tự tạ linh sàng, chơn lui về thuyền nội Nầy Tứ đệ, vấn đề kỉnh thành một lễ đang an Xin Đệ thân thấu nhập tiền bàn Đối đèn nhanh kỉnh lễ đến an Bổn phận cần làm tròn bổn phận Khậu viết : Dạ em xin phụng mạng Ngài ôi! Trước áo quan Khậu đốt không còn bó nhang, cầu linh hồn Ngài quay trở lại Tây Phan Nương phướn Đạo qui hồi cựu vị Ngài ôi! Bó nhang Khậu đốt còn ly rượu nọ, Khậu xin dưng nguyện linh hồn độ ẩm tửu nhứt bôi, bệnh lòng nghĩa toàn vị trí bổn Đạo Đã kỉnh thành một lễ đã an Đầu tạ tự linh sàng, Khậu thối hồi thuyền nội Cả tiếng kêu kìa hỡi anh cha Mau lãnh việc đặng tôi đi ngủ. Yêu thương viết : Tứ đệ, em bái rồi nhiều há câu hỏi canh tuần anh khá mỏi mê Em thay thế sửa chữa cho qua song phút Ước đặng thuộc chăng Tứ đệ Khậu gầm gừ nói : Thì mẫu mửng cũ, không nên hoài, mượn hoài, mình thích từ khước dòng đi, tuy nhiên nghĩ tới việc cực nhọc của anh nên không nỡ. Thôi thì mình thử có tác dụng ơn mang đến anh một phen nữa coi ảnh có biết ân huệ với mình một chút nào chăng. Dạ thưa anh Ba, anh mượn là em xin phụng mạng. Thương viết : phương diện từ giả Đệ thân chỗ hậu thuyền qua an nghỉ Khậu viết :Tam Ca đã vào sau an nghỉ Chừ một mình tôi, khuya khoắc lo lắng Vậy thì kêu mấy đứa Trạo thức cùng với mình mang lại có bạn (Kêu mấy đứa Trạo dậy, nó buộc câu cá mang lại nó nạp năng lượng nên hoà ước bằng miệng rồi câu). Viết : Đã ký hoàn thành hoà ước, Trạo không mét thót đưa ra Âu là xách bắt buộc nọ ngồi câu ngâm : 1-Trần ai, ai dễ dàng biết chi đâu Ông Lữ ra tài trả chước câu gai chỉ khiếp luân đầm đoái bích Miếng mồi lược thao thả mẫu châu 2- Nhợ dài yêu cầu vắn thả vòng câu Lòng mong mỏi câu công cùng với hiều hầu Chí quyết câu long nằm lòng biển,Nào ai đam mê cá hội ngoài sâu (Câu hụt bị Trạo cười cợt kêu ngạo, Khậu than) Suy ra đà tuột mấu, suy nghĩ lại cũng vuột kho, bỏ ra nữa, bốc cần nọ cuốn vò Đặng toan lo việc khác Lái viết : Canh con kê đà nhặt trổi bóng thỏ đã từng ngang. Cả tiếng kêu Tam đệ Tổng thương Nổi đăng chúc tuần thú Thuyền nội a ø… thương viết : Phụng mạng, Tứ đệ, Đại ca đà xuống lịnh Qua thuộc em kiếp thửa tuần canh Vậy thì Qua truyền mang đến em Nối đăng chúc huy hoàng Ngỏ với mọi người trong nhà tuần thám a ø… Khậu viết : Bá trạo, truyền trạo phu mua sửa hoa đăng Đặng mang đến mỗ tuần du thuyền nội à, Dạ dạ, hoả đăng Khậu đã chọn rồi Trình Tam ca sử dụng, yêu mến viết : Vâng Đại ca lịnh dạy Ta tuần thám thuyền loan Tuân lịnh quá tràng Quang phòng thuyền nội khách hàng : Phụng mạng Đại ca truyền mạng lịnh tuần thú thuyền thượng thủ chư linh giáo dục đào tạo trí a, thuyền đệ tử xã tắc gớm thân như test tận lực đồ vương Viết : hầu như mảng tuần du thuyền thượng
Phúc nghe qua ngọn gió thổi vào bạn bè ta biết liệu làm thế nào Vậy thôi thì ta trở về hậu thuyền Đặng báo lại Ca trưởng Đại ca ôi! Giông bớ Đại ca giông Lái viết : Giông hiền tuyệt giông dữ thương viết : Đến nỗi này mà lại anh còn hỏi giông dữ tốt giông hiền. Anh xem kia kìa Trời tê đà xuống gió. Mây nọ khác dường mây. Trăng tê đà khuất nặng về Tây
Thuyền mau kiếp lui về bến bãi nhạn Giảng viết : Chèo, bằng hữu ôi Vát nam giới : Ta kiếp lui về bãi nhạn Nguyện Thánh Thần cứu vớt nạn phong cha Lái giảng viết : Em ôi! Ngó lên sao vẫn mịt mờ khuyên răn em bước tới mở mồi kéo neo Tẩu mã : Chấp ngữ a, phong cha tu thắt chặt và chấn chỉnh Viết : Bớ thương, bớ thương, sao không kéo neo còn chờ chừng nào. Yêu đương viết : Thuyền thì Thuyền to, neo thì neo nặng nề Để em coi đi coi lại mang đến chững chàng bao gồm quả giông phệ cùng không Quả thật vậy rồi, anh ôi! Tẩu mã tiếp : Chỉ bị lâm nguy cứu vớt nhứt thời (Lý kéo neo) Nước sang neo thẳng đi tợ đờn Ta Lý ôi nghe ta hò, Lý tình tang, Neo trực tiếp tợ đờn Ôi chúng kềm đá vẹt chú hụ lơ tay thanh lịch mồi. Là hu mở mồi, á bất cẩn hởi hò lơ Ai mà khinh kẻ kéo neo, ca ra các bạn tình Ơi thời hù khoan, hú hụi tình tang lộn tính tính tang hởi tình Dở nghèo đòi phen hò hởi hò lơ nhì tay bao phủ lấy cái neo hò khoan A ý a, hè hụi, neo treo lên rồi, là hởi hò lơ Lái viết : Neo tê đà lỏng (bá trạo) truyền bá trạo gay chèo Nhị đệ hơi nghe theo Trở thuyền lại hoang mang trực khứ Giảng viết :Trực khứ qua khu vực miền bắc Hải phái mạnh chạy :Nguyện Thánh Thần, Ngài độ ngoài cuồng phong Mũi hát phái mạnh :Lạy trời sút gió ngừa mưa Mây tan gió yên ổn thuyền gửi vững quà Khậu với Thương chén nam : cứu nàn nhờ có khuôn linh, tề …..kìa …Mây rã gió yên thuyền chuyển vững vàng Khậu báo : Dạ dạ, không còn giông rồi bươi Đại ca Lái viết : Huý a, hiện nay đã phong thanh nguyệt bạch Lại thêm con đường hải nhuận đánh cao Nhị đệ thuộc Tam đệ Vậy thì trở thuyền lại nghêu ngao Đặng vui chơi cảnh kỳ lạ Giảng viết : Cảnh lạ chú ý xem không lạ Cúi đầu từ lạy tạ thần linh Đoái nhìn phong cảnh hữu tình kìa non Hàn Tín, nọ gành Thái tô Thương với Khậu hát : Rày mừng hội hiệp rồng mây Xuân Thu tứ quý tạc thay thái bình Mũi viết : Bá trạo à, thuyền hồng đang kề chỗ bể Thánh Thuyền trạo phu sắp ngọn chèo loan Đưa chư linh vào cảnh thanh nhàn Lui thuyền lại bọn họ an ngủ à… vấn đề hầu Thần một lễ đã an Truyền thuỷ thủ lưỡng ban, Cúc cung đồng lạy tạ a ø….
*

Đặc sắc thẩm mỹ chèo thuyền chén Nhã

BTN - Theo bản giải thích hợp hiện thể của thuyền chén Nhã vào tôn giáo Cao Đài Toà thánh Tây Ninh, thuyền bát Nhã bao gồm Tổng Lái, Tổng Mũi, Tổng Thương, Tổng Khậu với 12 bả trạo phụ trách việc chèo thuyền.

Bạn đang xem: Thuyền bát nhã cao đài


*

Một buổi chèo hầu tại Báo Ân Từ.

Chèo thuyền chén Nhã của tôn giáo Cao Đài Tây Ninh ra mắt khi tất cả một vị chức sắc trong đạo từ trần hay lúc an vị, khánh thành thánh thất, năng lượng điện thờ Phật mẫu mã ở các họ đạo. Ngoài ra, mỗi năm vào trong ngày 16 tháng Giêng còn có buổi chèo thuyền hội tại khách hàng Đình cùng Báo Ân Từ. Đây vừa là nghi thức trang trọng của đạo, vừa là một nét văn hoá, nghệ thuật độc đáo có mức độ hấp dẫn, lôi cuốn mọi người.

Theo bạn dạng giải mê thích hiện thể của thuyền chén bát Nhã vào tôn giáo Cao Đài Toà thánh Tây Ninh, thuyền bát Nhã tất cả Tổng Lái, Tổng Mũi, Tổng Thương, Tổng Khậu với 12 bẫy trạo phụ trách việc chèo thuyền.

Tổng Lái là chủ nhân của loại thuyền, tượng trưng đến quyền năng bí ẩn nhiệm màu sắc của Phật. Tổng Mũi là fan dẫn đạo, định phương hướng, vạch đường chỉ lối cho bé thuyền, tượng trưng thế lực của Pháp. 12 bả trạo bởi vì Tổng Mũi phụ trách đảm nhận việc chèo thuyền, tượng trưng thế lực của Thập nhị địa đưa ra Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất cùng Hợi. Tổng yêu quý là fan lo những việc bên phía trong của thuyền, thay mặt cho quyền lực của Tăng. Tổng Khậu tượng trưng mang lại nhơn sanh, tức chơn hồn của chúng ta.

Chèo thuyền bát Nhã nhờ vào triết lý con tín đồ do Phật, Pháp, Tăng sinh ra vị trí tại thế, đến lúc quá vãng vẫn nhờ thuyền bát Nhã, cũng là quyền lực tối cao nhiệm màu sắc của Phật, Pháp, Tăng đem về ngôi xưa vị cũ, cõi “thiêng liêng hằng sống”.

Chèo thuyền bát Nhã đòi hỏi nhiều khả năng về làn điệu, hình thức biểu diễn. Bạn diễn viên nên trải qua quy trình rèn luyện lâu dài hơn để có sự hài hoà cả 3 nguyên tố về dáng vẻ vóc, giọng hát và điệu bộ.

*

Các Tổng trường đoản cú trang điểm.

*

*

Chỉnh trang trang phục trước giờ đồng hồ diễn.

Các ông Tổng là hầu hết nghệ nhân gồm thâm niên, bả trạo là những thiếu niên trường đoản cú 12 mang đến 15 tuổi. Dựa vào lối diễn xuất dân gian thân hát bội và hát mồi nhử trạo vùng duyên hải miền Trung, những Tổng, Trạo vào chèo thuyền chén Nhã có y trang khôi giáp, mũ mão, cân đai và các lá cờ lịnh tiễn tựa như các vị tướng mạo đang xúc tiến nhiệm vụ.

Tổng lái Hà Văn Hồng- quản lý Ban Tổng Trạo đến biết, trước đây, chèo thuyền tất cả 2 hiệ tượng chèo gửi và chèo hầu. “Việc chèo chuyển khi có chức sắc đẹp quy vị và tổ chức tang lễ tại Báo Ân Từ. Khi di quan lại từ Báo Ân từ lên thuyền bát Nhã, ra mang đến tận huyệt chiêu mộ ở cực lạc Thái Bình, các “diễn viên” đang đứng trên chiến thuyền Bát Nhã với chèo như cách chèo thuyền.

Xem thêm: Tử Vi Ất Sửu 2023 Nam Mạng Năm Quý Mão 2023, Xem Tử Vi Tuổi Ất Sửu 1985 Nam Mạng Năm 2023

Khi đó, Tổng Lái đứng trước mũi thuyền, tiếp theo là Tổng Mũi và 12 mồi nhử trạo phía hai bên thuyền chèo, vùng phía đằng sau là Tổng Thương và Tổng Khậu. Nhưng lại sau này, hình thức chèo chuyển được giản lược, chỉ với chèo hầu diễn ra trên sảnh khấu. Về vẻ ngoài và chân thành và ý nghĩa đều đồng nhất cả”- Tổng Lái Hà Văn Hồng nói.

Chèo thuyền chén Nhã được dựa trên một bổn biên soạn sẵn, bao gồm tình tiết mẩu truyện đầy kịch tính với bối cảnh của một phi thuyền trong chuyến hải trình. Trên phố vượt qua “bể khổ” gửi khách về bên cõi thiêng liêng, các vị Tổng, Trạo các dốc lòng, dốc sức có tác dụng tròn nhiệm vụ, đoàn kết, thương yêu nhau, lèo lái phi thuyền Bát Nhã quá qua phong ba bão táp.


Với sự nhuần nhuyễn, đôi tay khéo léo, phần nhiều nét đặc thù của từng vai diễn được hiện nay ra: Tổng Lái khía cạnh rằn ri, oai nghiêm phong. Tổng Mũi phương diện trắng hồng, thanh tú. Tổng Thương khía cạnh đỏ, đượm đường nét sầu tư. Tổng Khậu khía cạnh hài hước, vô tư.


Một nét đặc sắc mà chắc rằng không nhiều người dân biết, kia là những diễn viên tham gia chèo thuyền phần lớn tự mình hoá trang. Câu hỏi trang điểm được thực hiện tại văn cơ sở Tổng Trạo, vùng sau của khách Đình (Nội ô Toà thánh). Trước khi diễn ra, các Tổng và bẫy trạo đang dành khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ để trang điểm, khoác trang phục.

Vừa giả dạng gương mặt sẵn sàng cho tối chèo thuyền Hội 16 mon Giêng, Tổng Mũi Hà Văn Mân mang đến biết, anh học tập vai Tổng Mũi năm 1989, tiếp đến 2 năm thi đậu, ưng thuận trở thành Tổng.

30 năm qua, cứ đến phiên diễn, trừ lần diễn thứ nhất là được thầy vẽ cho, anh cũng giống như các bằng hữu trong Ban Tổng Trạo phần nhiều tự tay hoá trang. “Mỗi người dân có một thẩm mỹ khác nhau, cũng tương tự mỗi người hợp với một nhiều loại mỹ phẩm khác biệt nên của người nào người đó tậu rồi từ vẽ”- Tổng Mũi Hà Văn Mân cho biết.

*

Một buổi chèo hầu tại Báo Ân Từ.


Chèo thuyền chén bát Nhã được dựa trên một bổn soạn sẵn, tất cả tình tiết câu chuyện đầy kịch tính với bối cảnh của một con thuyền trong chuyến hải trình.


Với sự nhuần nhuyễn, đôi tay khéo léo, hầu hết nét đặc thù của từng vai diễn được hiện ra: Tổng Lái phương diện rằn ri, oai phong. Tổng Mũi mặt trắng hồng, thanh tú. Tổng Thương mặt đỏ, đượm đường nét sầu tư. Tổng Khậu mặt hài hước, vô tư. Riêng so với Bả trạo thì được lũ anh đi trước vẽ mặt cũng giống như chỉnh trang phục trang cho thật chỉn chu. Khi bài toán hoá trang trả tất, nhóm chèo thuyền sẽ làm lễ bái Tổ và lao vào đêm chèo hầu.

“Ở đây, các anh em chia ca nhau trực. Cứ từng ca trực 10 ngày, nếu bao gồm tang lễ hay phải đi chèo ở các địa phương cứ theo lịch mà diễn xoay tua nhau. Qua không ít năm phục vụ, bao hàm Tổng đã già, không hề đủ sức hành sự nữa. Để có lớp kế thừa, Ban Tổng Trạo Hội thánh Cao Đài Tây Ninh vẫn trình lên Hội thánh mang đến mở nhì khoa thi. Khoa thứ nhất vào ngày 12.9 năm Tân mùi (1991) và khoa máy hai mở vào ngày 29.9 năm Mậu Tuất (2018)”- Tổng Lái Hà Văn Hồng đến biết.

Đêm chèo thường kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, bước đầu từ 19 giờ. Trong trang phục với phần đa cờ, đai, mão, những “diễn viên” ướt sũng mồ hôi dù trời vẫn về khuya. Nhưng, dòng mệt dường như chẳng thấm. Bởi với đa số người, đây là việc công trái của bạn tu hành, cùng cũng là tâm huyết với một mô hình nghệ thuật. Tận tâm này của bao vắt hệ Tổng Trạo, đến thời nay vẫn luôn được gìn giữ, vạc huy giá chỉ trị.