“Cách tán gái” đối với dân FA nhiều năm mà nói, thì chắc chưa biết nó là dòng quần què gì đâu nhỉ?