26 Huynh Thuc Khang, District 1 thành phố Hồ Chí Minh, tp.hcm ( bản đồ )

Incorrect Information? Learn More


26 Huynh Thuc Khang, District 1 thành phố Hồ Chí Minh, tp hcm (Map)

Incorrect Information? Learn More


*

"photo_id":444733664,"photo":"photo_img_sm":"https://assets.untappd.com/photos/2022_08_22/4f39982cb1631bcd739733d104467bef_200x200.jpg","photo_img_md":"https://assets.untappd.com/photos/2022_08_22/4f39982cb1631bcd739733d104467bef_640x640.jpg","photo_img_lg":"https://assets.untappd.com/photos/2022_08_22/4f39982cb1631bcd739733d104467bef_1280x1280.jpg","photo_img_og":"https://assets.untappd.com/photos/2022_08_22/4f39982cb1631bcd739733d104467bef_raw.jpg","created_at":"Mon, 22 Aug 2022 14:26:33 +0000","checkin_id":1194317972,"checkin_comment":null,"beer":"bid":4138541,"beer_name":"Bia Saigon Chill","beer_label":"https://assets.untappd.com/site/assets/images/temp/badge-beer-default.png","beer_abv":4.6,"beer_ibu":0,"beer_slug":"sabeco-bia-saigon-chill","beer_description":"","is_in_production":1,"beer_style_id":313,"beer_style":"Freeze-Distilled Beer","rating_score":2.71,"rating_count":347,"count":347,"beer_active":1,"on_list":false,"has_had":false,"brewery":"brewery_id":4640,"brewery_name":"Sabeco","brewery_slug":"sabeco","brewery_page_url":"/w/sabeco/4640","brewery_label":"https://assets.untappd.com/site/brewery_logos/brewery-4640_e7320.jpeg","country_name":"Vietnam","contact":"twitter":"","facebook":"","url":"http://www.sabeco.com.vn/","location":"brewery_city":"Ho đưa ra Minh City","brewery_state":"Thu00e0nh phu1ed1 Hu1ed3 Chu00ed Minh","lat":10.7758,"lng":106.702,"brewery_active":1,"user":"uid":4005748,"user_name":"pammekoek","first_name":"Pam","last_name":"Huisintveld","user_avatar":"https://gravatar.com/avatar/cdc1e524eed2ab135ff439a6d7401144?size=100&d=https%3A%2F%2Fassets.untappd.com%2Fsite%2Fassets%2Fimages%2Fdefault_avatar_v3_gravatar.jpg%3Fv%3D2","is_private":0,"venue":"venue_id":9719928,"venue_name":"Phu00fac Long Huu1ef3nh Thu00fac Khu00e1ng","venue_slug":"phuc-long-huynh-thuc-khang","primary_category_key":"Food","primary_category":"Food","parent_category_id":"4d4b7105d754a06374d81259","categories":"count":1,"items":<"category_key":"coffee_shop","category_name":"Coffee Shop","category_id":"4bf58dd8d48988d1e0931735","is_primary":true>,"location":"venue_address":"26 Huynh Thuc Khang, District 1","venue_city":"Thu00e0nh phu1ed1 Hu1ed3 Chu00ed Minh","venue_state":"Thu00e0nh phu1ed1 Hu1ed3 Chu00ed Minh","venue_country":"Viu1ec7t Nam","lat":10.7729559,"lng":106.7025528,"contact":"twitter":"","venue_url":"","foursquare":"foursquare_id":"5868ef9f4988da18d44720e7","foursquare_url":"http://4sq.com/2h
YJz
BP","venue_icon":"sm":"https://ss3.4sqi.net/img/categories_v2/food/coffeeshop_bg_64.png","md":"https://ss3.4sqi.net/img/categories_v2/food/coffeeshop_bg_88.png","lg":"https://ss3.4sqi.net/img/categories_v2/food/coffeeshop_bg_512.png","is_verified":false
*

"photo_id":444731532,"photo":"photo_img_sm":"https://assets.untappd.com/photos/2022_08_22/e90c99f6d1df9a331c0d27466da618a3_200x200.jpg","photo_img_md":"https://assets.untappd.com/photos/2022_08_22/e90c99f6d1df9a331c0d27466da618a3_640x640.jpg","photo_img_lg":"https://assets.untappd.com/photos/2022_08_22/e90c99f6d1df9a331c0d27466da618a3_1280x1280.jpg","photo_img_og":"https://assets.untappd.com/photos/2022_08_22/e90c99f6d1df9a331c0d27466da618a3_raw.jpg","created_at":"Mon, 22 Aug 2022 13:46:48 +0000","checkin_id":1194314379,"checkin_comment":null,"beer":"bid":8955,"beer_name":"Saigon Export","beer_label":"https://assets.untappd.com/site/beer_logos/beer-8955_0f748_sm.jpeg","beer_abv":4.9,"beer_ibu":0,"beer_slug":"sabeco-saigon-export","beer_description":"","is_in_production":1,"beer_style_id":38,"beer_style":"Lager - Pale","rating_score":2.843,"rating_count":69490,"count":69490,"beer_active":1,"on_list":false,"has_had":false,"brewery":"brewery_id":4640,"brewery_name":"Sabeco","brewery_slug":"sabeco","brewery_page_url":"/w/sabeco/4640","brewery_label":"https://assets.untappd.com/site/brewery_logos/brewery-4640_e7320.jpeg","country_name":"Vietnam","contact":"twitter":"","facebook":"","url":"http://www.sabeco.com.vn/","location":"brewery_city":"Ho đưa ra Minh City","brewery_state":"Thu00e0nh phu1ed1 Hu1ed3 Chu00ed Minh","lat":10.7758,"lng":106.702,"brewery_active":1,"user":"uid":4005748,"user_name":"pammekoek","first_name":"Pam","last_name":"Huisintveld","user_avatar":"https://gravatar.com/avatar/cdc1e524eed2ab135ff439a6d7401144?size=100&d=https%3A%2F%2Fassets.untappd.com%2Fsite%2Fassets%2Fimages%2Fdefault_avatar_v3_gravatar.jpg%3Fv%3D2","is_private":0,"venue":"venue_id":9719928,"venue_name":"Phu00fac Long Huu1ef3nh Thu00fac Khu00e1ng","venue_slug":"phuc-long-huynh-thuc-khang","primary_category_key":"Food","primary_category":"Food","parent_category_id":"4d4b7105d754a06374d81259","categories":"count":1,"items":<"category_key":"coffee_shop","category_name":"Coffee Shop","category_id":"4bf58dd8d48988d1e0931735","is_primary":true>,"location":"venue_address":"26 Huynh Thuc Khang, District 1","venue_city":"Thu00e0nh phu1ed1 Hu1ed3 Chu00ed Minh","venue_state":"Thu00e0nh phu1ed1 Hu1ed3 Chu00ed Minh","venue_country":"Viu1ec7t Nam","lat":10.7729559,"lng":106.7025528,"contact":"twitter":"","venue_url":"","foursquare":"foursquare_id":"5868ef9f4988da18d44720e7","foursquare_url":"http://4sq.com/2h
YJz
BP","venue_icon":"sm":"https://ss3.4sqi.net/img/categories_v2/food/coffeeshop_bg_64.png","md":"https://ss3.4sqi.net/img/categories_v2/food/coffeeshop_bg_88.png","lg":"https://ss3.4sqi.net/img/categories_v2/food/coffeeshop_bg_512.png","is_verified":false
*

"photo_id":272487532,"photo":"photo_img_sm":"https://assets.untappd.com/photos/2019_12_31/e791eb4f0949007a4d0af14ac5d7865b_200x200.jpg","photo_img_md":"https://assets.untappd.com/photos/2019_12_31/e791eb4f0949007a4d0af14ac5d7865b_640x640.jpg","photo_img_lg":"https://assets.untappd.com/photos/2019_12_31/e791eb4f0949007a4d0af14ac5d7865b_1280x1280.jpg","photo_img_og":"https://assets.untappd.com/photos/2019_12_31/e791eb4f0949007a4d0af14ac5d7865b_raw.jpg","created_at":"Tue, 31 Dec 2019 13:27:46 +0000","checkin_id":849713457,"checkin_comment":null,"beer":"bid":11974,"beer_name":"Huda Beer","beer_label":"https://assets.untappd.com/site/beer_logos/beer-Huda
Beer_11974.jpeg","beer_abv":4.7,"beer_ibu":0,"beer_slug":"carlsberg-vietnam-huda-beer","beer_description":"Huda is a traditional Vietnamese beer brewed & bottled in Huu1ebf, Vietnam, by Hue Breweries Ltd. Being aromatic và refreshing with a slightly "hoppy" bouquet, Huda is a favorite beer among many domestic và foreign consumers.
The Huda beer has been a symbol of the Heartland for more than 25 years and its reputation for quality is a source of pride among local Huda consumers. The good chất lượng of the beer also caused Huda lớn win a silver medal at the World Beer Championships in 2013.","is_in_production":1,"beer_style_id":38,"beer_style":"Lager - Pale","rating_score":2.704,"rating_count":7097,"count":7097,"beer_active":1,"on_list":false,"has_had":false,"brewery":"brewery_id":6585,"brewery_name":"Carlsberg Vietnam","brewery_slug":"carlsberg-vietnam","brewery_page_url":"/w/carlsberg-vietnam/6585","brewery_label":"https://assets.untappd.com/site/brewery_logos/brewery-6585_76540.jpeg","country_name":"Vietnam","contact":"twitter":"","facebook":"","url":"https://carlsbergvietnam.vn","location":"brewery_city":"Huu1ebf","brewery_state":"Tu1ec9nh Thu1eeba Thiu00ean - Huu1ebf","lat":16.486,"lng":107.595,"brewery_active":1,"user":"uid":7440304,"user_name":"mark_muller_1672","first_name":"Mark","last_name":"Muller","user_avatar":"https://assets.untappd.com/profile/aa53b5392640c29ec64bf553e0ad27b6-fb_100x100.jpg","is_private":0,"venue":"venue_id":9719928,"venue_name":"Phu00fac Long Huu1ef3nh Thu00fac Khu00e1ng","venue_slug":"phuc-long-huynh-thuc-khang","primary_category_key":"Food","primary_category":"Food","parent_category_id":"4d4b7105d754a06374d81259","categories":"count":1,"items":<"category_key":"coffee_shop","category_name":"Coffee Shop","category_id":"4bf58dd8d48988d1e0931735","is_primary":true>,"location":"venue_address":"26 Huynh Thuc Khang, District 1","venue_city":"Thu00e0nh phu1ed1 Hu1ed3 Chu00ed Minh","venue_state":"Thu00e0nh phu1ed1 Hu1ed3 Chu00ed Minh","venue_country":"Viu1ec7t Nam","lat":10.7729559,"lng":106.7025528,"contact":"twitter":"","venue_url":"","foursquare":"foursquare_id":"5868ef9f4988da18d44720e7","foursquare_url":"http://4sq.com/2h
YJz
BP","venue_icon":"sm":"https://ss3.4sqi.net/img/categories_v2/food/coffeeshop_bg_64.png","md":"https://ss3.4sqi.net/img/categories_v2/food/coffeeshop_bg_88.png","lg":"https://ss3.4sqi.net/img/categories_v2/food/coffeeshop_bg_512.png","is_verified":false
Our Cookie Policy, Terms of Service, & Privacy Policy have been updated. By continuing to lớn browse our site you agree lớn these updates. For additonal information or feedback, visit help.untappd.com

TỪ NHỮNG MẦM TRÀ, CHÚNG TÔI TẠO RA NIỀM ĐAM MÊ

Trải qua hơn50 năm chắt chiu lấp lánh từ những búp trà xanh và hạt cà phê thượng hạng cùng mong muốn với lại cho người tiêu dùng những trải nghiệm giá chỉ trị nhất khi thưởng thức, Phúc Long liên tục là thương hiệu đi đầu với nhiều ý tưởng sáng tạo đi đầu trong lĩnh vực trà cùng cà phê.Chúng tôi tin rằng từng sản phẩm trà và coffe sẽ càng thêm hảo hạng khi được tạo ra từ sự phấn đấu không ngừng cùng niềm đam mê. Với chính kết nối dựa trên niềm tin, sự trung thực cùng tin yêu đang góp phần mang lại những nét trẻ đẹp trong văn hóa thưởng trà và cà phê ngày càng bay cao, vươn xa.

Bạn đang xem: Phúc long huỳnh thúc kháng


ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, đội ngũ quản lý và nhân viên cấp dưới của Phúc Long Coffee và Tea, qua bao thế hệ, đã với mọi người trong nhà xây dựng, nuôi dưỡng niềm đam mê dành riêng cho trà vàcà phê với ý muốn muốn được thử thách bản thân trong ngành dịch vụ năng động với sáng tạo.

Xem thêm: Phố Lãn Ông Hà Nội #Hnp - Phố Lãn Ông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


*

Tỉnh/ thành phố tp hcm Tỉnh Thái Nguyên Thành phố tp hải phòng Tỉnh Bắc Giang tỉnh Vĩnh Phúc thức giấc Thanh Hóa tỉnh giấc Quảng nam Tỉnh Khánh Hòa thức giấc Đồng Nai tỉnh giấc Tiền Giang Tỉnh bến tre Tỉnh Vĩnh Long tp Cần Thơ thức giấc Kiên Giang tỉnh Quảng Bình Tỉnh tỉnh bắc ninh Tỉnh bình dương Tỉnh Bình Định thành phố Đà Nẵng tỉnh Hưng yên Tỉnh Phú thọ Tỉnh quảng ninh Tỉnh Đắk Lắk Tỉnh hải dương Tỉnh tỉnh nghệ an Tỉnh Lâm Đồng tỉnh giấc Quảng Trị Tỉnh quá Thiên Huế thức giấc Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố hà nội thủ đô Thành phố Thủ Đức
Quận tp Thái Nguyên Quận Ngô Quyền tp Bắc Giang tp Thanh Hóa thành phố Nha Trang q.1 Quận 2 q.3 Quận 4 quận 5 Quận 6 q.7 Quận 8 q10 Quận 11 Quận gò Vấp Quận Tân Bình Quận q.bình thạnh Quận Phú Nhuận Quận Tân Phú Quận Bình Tân thành phố Biên Hòa thành phố Mỹ Tho tp Bến Tre Quận Ninh Kiều tp Rạch giá thành phố Bắc Ninh tp Thuận An tp Dĩ An tp Thủ Dầu Một thành phố Hưng Yên tp Hạ Long Huyện huyện bình chánh Huyện Văn Giang huyện Ân Thi thành phố Hải Dương thị xã Tiên Lãng thị xã Thủy Nguyên Thị buôn bản Từ Sơn huyện Quế Võ thị trấn Yên Phong thị trấn Thuận Thành thị xã Diễn Châu thành phố Đà Lạt thành phố Hội An tp Huế Quận Hải Châu huyện An Dương Thị xã bình minh Huyện Gia Bình thị xã Lương Tài thành phố Chí Linh thị trấn Bình Giang huyện Cẩm Giàng thị trấn Gia Lộc thị xã Kim tỉnh thành xã gớm Môn huyện Nam Sách thị trấn Ninh Giang thị trấn Thanh Hà huyện Thanh Miện huyện Tứ Kỳ tp Vũng Tàu Quận cg cầu giấy Quận trả Kiếm Quận Đống Đa Quận hai bà trưng Quận Hà Đông Quận Tây hồ Quận 2 q.9 Quận Thủ Đức

Cám ơn chúng ta đã tham gia chương trình Thẻ member Phúc Long. Những thông tin của bạn đã được ghi nhận thành công.

Thẻ member của các bạn sẽ được kích hoạt trong khoảng 48h làm việc. Sau 48h chúng ta có thể dùng thẻ nhằm tích điểm tại siêu thị và đăng nhập trên website để theo dõi điểm.

nếu như thẻ thành viên không áp dụng được xin điện thoại tư vấn ngay mang đến số điện thoại tư vấn (+84 28) 6263 0377 - 6263 0378 (ext. 612) trong giờ hành bao gồm từ 8h-17h, thứ hai - thiết bị 7 (trừ nhà nhật với các ngày lễ hội - Tết) sẽ được hỗ trợ.


Các thông tin của công ty đã được ghi thừa nhận thành công.

shop chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn với chúng ta trong thời hạn sớm nhất. Giả dụ sau thời gian này mà bạn chưa nhận thấy sự liên hệ nào, xin hotline ngay đến số hotline (+84 28) 6263 0377 - 6263 0378 (ext. 604) trong tiếng hành bao gồm từ 8h-17h, thứ 2 - lắp thêm 7 (trừ ngày nhà Nhật và các dịp lễ - Tết) để được hỗ trợ.