“Pâwn lam lan dân angin ngaih dân siam suh ula, fel takin ngaihtuah zâwk rawh u.”—JOHANA 7:24 New World Translation.

Bạn đang xem: Ashtma veite tan

HLA: 54, 43


1. Isaia’n Isua chungchâng eng nge a hrilh lâwk a, engvângin nge chu chuan min tihchak?

ISUA Krista chungchânga Isaia hrilh lâwkna chuan min tichakin, beiseina min pe a. Isaia chuan “a mita a hmuh angin ro a rêl lo vang a, a benga a hriat angin a zilhhau hek lo vang; retheite chu fel takin ro a rêlsak zâwk ang,” tiin a sawi lâwk a ni. (Isaia 11:3, 4) Chu chuan engvângin nge min tihchak? Inpâwng huatnaa khat khawvêla kan awm avâng leh mite chuan an thil hmuhte ṭanchhana ngaih dân an siam ṭhin vâng a ni. Chuvângin, kan pâwn lam lan dân anga ngaih dân siam ngai vàng lotu Rorêltu ṭha famkim Isua chu kan va mamawh tak êm!

2. Eng ti tûrin nge Isua’n thu min pêk a, he thuziakah hian eng nge kan sawiho vang?

2 Nî tin mai hian, ngươi dangte chungchângah ngaih dân kan siam ṭhîn a. Isua anga ṭha famkim kan nih loh avângin kan ngaih dân siamte chu a dik vek ṭhîn lo a ni. Kan thil hmuhte chuan awlsam takin min thunun a. Mahse, Isua chuan: “Pâwn lam lan dân angin ngaih dân siam suh ula, fel takin ngaihtuah zâwk rawh u,” tiin thu min pe a ni. (Johana 7:24, NW) Chuvângin, Isua chuan amah ang ni tûr leh mite chu an lan dân en a, ngaih dân siam mai lo tûrin min duh a ni. He thuziakah hian, kan ngaih dân thunun thei thil pathum: hnam leh chi, hausak dân, leh kum upat dânte kan sawiho vang. Dinhmun tinah chuan, Isua thu kan âwih theih dân leh mite lan dân enin, ngaih dân kan siam nghâl tûr a ni lo tih kan hria ang.


HNAM LEH chi ENIN NGAIH DAN SIAM SUH


3, 4. (a) Engvângin nge Petera chuan Jentailte chunga a thlîr dân chu a thlâk? (A thupui chunga milem en rawh.) (b) Jehova’n Petera chu eng hriatthiamna thar nge a zirtîr?

3 Kaisari khuaa Jentail mày Kornelia ina kal tûra tirh a nih laia tirhkoh Petera rilru awm dân tûr chu han mitthla teh! (Tirhkohte 10:17-29) Jentail mite chu mày thianghlim lo an ni tih ngaih dân neia seilian a ni a. Mahse, tûn hnai mai khân, a ngaih dân tidanglamtu thilthleng a awm a ni. Entîr nân, Pathian hnên aṭangin inlârna a dawng a. (Tirhkohte 10:9-16) Chu inlârnaah chuan, Petera’n sa thianghlim lova khat, vân aṭanga lo tla bâwm ang hi a hmu a. Tichuan, awin a hnênah: “Peter, tho rawh; talh la, ei rawh!” a ti a. Petera chuan vawi thum lai a hnâwl a. A hnâwl a piangin, aw chuan: “Pathianin a tihthianghlim tawh chu nangin thiang lo ti suh,” tiin a hrilh a. Inlârna a hmuh hnuah, Petera chuan awin a hrilh tum chu a la hre thiam lo a ni. Chumi hnu lâwk chuan, Kornelia mi tirhte chu an lo thleng a. Thlarau thianghlimin Petera chu Kornelia ina kal tûra a tih avângin chûng mite phải chuan an kal ta a ni.

4 Petera’n “pâwn lam lan dân angin ngaih dân siam” ta se chuan, Kornelia inah a kal lo ngei ang. Juda mite chu Jentailte inah an kal ngai lo a. A nih leh, Petera chu engvângin nge a kal? Jentailte chungah inpâwng huatna rilru nei mah se, a hmuh inlârna leh thlarau thianghlim kaihhruaina chuan a ngaihtuahna chu a thlâk danglam a ni. Kornelia thusawi a ngaihthlâk hnu chuan Petera’n: “Pathianin ngươi duhsak bîk a nei lo tih dik takin ka hria e; nimahsela hnam tin zîngah tupawh amah ṭiha fel taka ti apiang a lâwmzâwng mày an ni ṭhîn,” tiin a sawi. (Tirhkohte 10:34, 35) Chu hriatthiamna thar avângin Petera chu a phûr hle a, chu chuan Kristian zawng zawngte pawh a nghawng ngei ang. Engtin nge?


Duhsak bîk nei lo nia kan inngai chung pawhin, inpâwng huantna rilru tlêm azâwng kan lo nei ru reng thei em?


5. (a) Jehova’n Kristian zawng zawngte chu eng nge hre thiam tûra a duh? (b) Thutak kan hre phổ biến pawhin, eng rilru put hmang nge kan la neih reng theih?

5 Jehova’n mày duhsak bîk a nei lo tih Kristian zawng zawngin an hriatthiam theih nân Petera chu a hmang a. Jehova tân chuan, kan hnam te, kan bỏ ra leh kuang te, a nih loh leh kan ṭawngte chu a pawimawh lo. Pathian kan ṭih a, thil ṭha kan tih chhûng chuan, a pawm hlawh kan ni ang. (Galatia 3:26-28; Thu Puan 7:9, 10) Hei hi i lo hre tawh pawh a ni mai thei. Mahse, inpâwng huatna hluarna ram, a nih loh leh chhûngkuaa seilian ni ta la, engtin nge ni ang? Duhsak bîkna rilru nei lo nia i inngai phổ biến pawhin, inpâwng huatna rilru chhetê tal i lo nei reng lo maw? Petera chuan Pathianin ngươi duhsak bîk a nei lo tih hre thiam tûra mite a ṭanpui phổ biến pawhin, inpâwng huatna a la lantîr cheu a ni. (Galatia 2:11-14) A nih leh, mite lan dân ena ngaih dân siam nghâl mai lo tûrin engtin nge Isua thu kan âwih theih?

6. (a) Inpâwng huatna rilru nuai bo tûrin engin nge min ṭanpui thei? (b) Mawhphurhna nei unaupa report ziah chuan a chungchâng eng nge a târ lan?

6 Inpâwng huatna rilru kan neih leh neih loh hre tûr chuan mahni kan inendik a ngai vàng a. Kan rilru put hmang chu Pathian Thu aṭanga kan thil zirte phải kan khaikhin tûr a ni. (Sâm 119:105) Inpâwng huatna kan neih leh neih loh kan inhriat theih loh avângin, kan lo nei ru reng tih hre mai theitu kan ṭhiante kan zâwt thei a. (Galatia 2:11, 14) Chutiang rilru put hmang chu kan neih fo avângin nei niin kan inhre lo pawh a ni thei! Mawhphurhna nei unaupa chungah chutiang thil chu a thleng a ni. Ani chuan hunbi kima rawngbâwl nupa tuak taima takte chanchin a ziak a. A pasal zâwk chu ngươi tam takin hnuaihnung taka an thlîr hnama mày a ni a. Mawhphurhna nei unaupa chuan chu pa mize ṭha tam tak a ziah hnuah: “Ani chu mite’n hnuaihnung taka an thlîr hnama ngươi ni mah se, a nungchang leh nun kawngin chu hnam chu an ṭawpin, an nunphung a hniam tihna a ni lo tih hre thiam tûrin mite chu a ṭanpui a ni,” tiin thu tâwp a siam a. Kan tân eng nge zir tûr awm? Jehova inawpna pâwlah mawhphurhna tam tak nei mah ila, mahni kan inendik a ngaih bâkah, inpâwng huatna rilru kan neih mai theihte hre chhuak tûra ṭanpuina kan dawnte chu kan pawm tûr a ni. Eng thil dangte nge kan tih theih?

7. Engtin nge ‘kan thinlung kan phawrh vek’ tih kan lantîr theih?

7 ‘Kan thinlung kan phawrh vek’ chuan, inpâwng huatna rilru chu hmangaihnain kan thlâk ang. (2 Korinth 6:11-13) I hnam, chi leh kuang, leh i ṭawng hmanpuite đề xuất chauhva hun hman chu nuam i ti em? Chutiang a nih chuan, mày dangte nêna hun hman tum rawh. Rawngbâwlnaa thawhpui tûrin ṭobul inang lo unaute chu i sawm thei a. A nih loh leh, in ina inkâwmho va, chaw eiho tûrin i sawm thei. (Tirhkohte 16:14, 15) A lo rei chuan, hmangaihnain i thinlungah hmun a luah khah avângin inpâwng huatnain hmun a chang tawh lo vang. Tûnah chuan, “pâwn lam lan dân” en a, ngaih dân min siamtîr theitu kawng dang kan sawiho vang.


8. Hausakna leh retheihnain mite kan thlîr dânah nghawng a nei thei tih Leviticus 19:15 aṭangin eng nge kan zir theih?

8 Hausakna leh retheihnain mite kan thlîr dânah nghawng a nei thei a. Leviticus 19:15 chuan: “Rorêlnaah chuan fel lo takin in rêl tûr a ni lo; mày rethei i thlei tûr a ni lo va, mi thiltithei i zah chuang tûr a ni lo va, fel takin i ṭhenawm ro i rêlsak tûr a ni,” tiin a sawi. Engtin nge ngươi chu a hausakna leh retheihnain a chunga kan thlîr dân a nghawng theih?

9. Eng thu dik lungchhiatthlâk tak nge Solomona’n a ziah a, chu chuan eng nge min zirtîr?

9 Solomona chu he thu dik lungchhiatthlâk tak ziak tûra thlarauva thâwk khum a ni: “Mi rethei chu a ṭhenawmte ngei pawhin an hua a, mi hausa erawh chuan ṭhian tam tak an nei,” tih hi. (Thufingte 14:20) He thufing hian eng nge min zirtîr? Kan fîmkhur loh chuan, kan unau retheite ni lovin, a hausate chauh ṭhiana siam kan duh thei a ni. An thil neihte leh neih lohte azira mite chunga ngaih dân siam chu engvângin nge thil pawi tak a nih?

10. Jakoba’n Kristiante chu eng buaina chungchângah nge a vaukhân?

10 Unaute chu an hausak leh an retheih azira kan cheibâwl a nih chuan, kohhranah inthlei hranna kan siam thei a. Chutiang chu kum zabi khatnaa kohhran ṭhenkhatah a thleng a, Jakoba chuan chu mi chungchângah Kristiante chu a vaukhân a ni. (Jakoba 2:1-4 chhiar rawh.) Kohhranah inthlei hranna awm kan phal tûr a ni lo. A nih leh, an thil neihte ṭanchhana mite chunga ngaih dân siam chu engtin nge kan pumpelh theih?


Inpâwng huatna rilru kan neih mai theihte hre tûra ṭanpuina kan dawn chu inngaitlâwm takin kan pawm tûr a ni


11. Kan thil neihin Jehova nêna kan inlaichînnaah nghawng a nei em? Hrilhfiah rawh.

11 Kan unaute chu Jehova thlîr angin kan thlîr ve sầu tûr a ni a. Jehova hmaa kan hlutna chu kan hausaknaah leh retheihnaah a innghat lo. Jehova nêna kan inlaichînna chu sum leh pai kan neih tam dân yêu cầu a inkungkaih lo. Isua’n “mi hausa tân vân rama luh chu harsa tak a ni,” tia a sawi chu a dik a; mahse, thil ni thei lo a ni tih erawh a sawi lo. (Matthaia 19:23) Chu bâkah: “Nangni rethei te u, in eng a thâwl e; Pathian ram in ta a ni đê mê a,” tiin a sawi bawk. (Luka 6:20) Mahse, mi rethei zawng zawngin Isua thu chu ngaithlain, malsâwmna danglam tak an dawng ang tihna a ni lo. Isua hnungzui ni lo ngươi reithei tam tak an awm a. Ngươi chu a thil neihte azirin Jehova bắt buộc inlaichînna a nei ang tiin ngaih dân kan siam thei lo tih chu thu dik a ni.

12. Bible chuan mi hausate leh mày retheite chungchâng eng nge min zirtîr?

12 Jehova mite zîngah, mi hausa leh mi rethei kan awm a. Mahse, kan zain Jehova kan hmangaih ṭheuhvin, thinlung zawng zawngin a rawng kan bâwl a ni. Bible chuan ngươi hausate chu ‘sum rinawm lova an beiseina nghat lovin, Pathian chunga nghat zâwk tûrin’ a hrilh a. (1 Timothea 6:17-19 chhiar rawh.) Pathian Thu chuan Jehova chhiahhlawh mi hausa leh mày retheite chu sum ngainat a hlauhawmzia a vaukhân bawk. (1 Timothea 6:9, 10) Jehova thlîr anga kan unaute kan thlîr a nih chuan, an thil neih leh neih loh azirin an chungah ngaih dan kan siam lo vang. A nih leh, kum upat azira ngaih dân siam chu eng nge ni ve? Chu chu mite chunga ngaih dân siamna chhan tûr a ni em?


13. Kum upate zahna lantîrna chungchângah Bible-in eng nge min zirtîr?

13 Bible chuan kum upate kan zah tûr a ni tih a sawi lang fo va. Leviticus 19:32 chuan: “Lûa kêlsam ṭote hmaah chuan i ding zêl ṭhîn tûr a ni a, tar hmêl chu i zah tûr a ni a, i Pathian chu i ṭih tûr a ni; Kei hi LALPA chu ka ni,” tiin a sawi. Thufingte 16:31 chuan “lu ṭuak chu ropuina lallukhum a ni a, felna kawngah hmuh a ni ang,” tiin a sawi bawk. Paula’n Timothea hnênah upate chu hau lova, pate anga cheibâwl tûrin a hrilh a. (1 Timothea 5:1, 2) Timothea chuan kum upa unaute chungah thuneihna engemaw chen nei mah se, an chungah khawngaihna leh zahna thûk tak a lantîr reng a ni.

14. Kan aia upa zâwk unaupa chu eng hunah nge zilhna kan pêk a ngaih mai theih?

14 Kum upa tuemaw chuan thil tisual lui ta se, a nih loh leh Jehova tilâwm lo thil vawrh lâr ta se engtin nge ni ang? Jehova chuan thil tisual luitu chu kum upa leh zahkai tak ni mah se, a ngaidam lo vang. Isaia 65:20-a: “Mi sual kum za chauh dam chu ânchhe dawng a ni dâwn a ni,” tih thu bul hi chhinchhiah ang che. Hetiang bawk thu bul hi Ezekiela inlârnaah kan hmu a. (Ezekiela 9:5-7) Thil pawimawh ber chu Hmâkhawsânga Jehova zah hi a ni. (Daniela 7:9, 10, 13, 14) Amah kan zahna chuan ṭanpui ngai unaupa chu kum eng zât ngươi pawh ni se, zilhna pe tûra huaisenna nei tûrin min ṭanpui ang.—Galatia 6:1.


*

Ṭhalai unaute chungah zahna i lantîr em? (Paragraph 15-na en rawh)


15.

Xem thêm: Australia Solar Eclipse Cruise 2023 In Fremantle Wa 6160, Australia

Ṭhalai unaupate zahna lantîrna chungchângah tirhkoh Paula hnên aṭangin eng nge kan zir theih?

15 Unaupa chu ṭhalai ni ta se engtin nge ni ang? Ani chuan zah a phu lo tihna em ni? Ni lo ve. Paula chuan Timothea hnênah: “I naupanna tu mahin ngainêp suh se; thusawi kawngah te, chêtze kawngah te, hmangaihna kawngah te, rinna kawngah te, thianghlimna kawngah te ringtute tihhmuhtu ni zâwk ang che,” tiin a ziak a. (1 Timothea 4:12) Paula’n he lehkha a ziah lai hian Timothea chu kum 30 mày vêl a nih a rinawm a. Mahse, Paula chuan mawhphurhna pawimawh tak a pe a ni. Zir tûr kan neih chu eng nge ni? Ṭhalai unaupate chu an kum avângin an chungah ngaih dân kan siam tûr a ni lo. Kum 33 mi chauh a nih laia Isua thiltih zawng zawng kha han ngaihtuah teh!

16, 17. (a) Upate chuan unaupa chu kohhranho rawngbâwltu leh upa ni tûra a tlin leh tlin loh engtin nge thu thlûkna an siam ang? (b) mi mal ngaih dân leh tualchhûng tih dânte chu engtin nge Bible sawi nên a inkalh theih?

16 Hnam dân ṭhenkhatah mite chuan ṭhalaite chu an zah lo va. Chuvângin, kohhran upa ṭhenkhat chuan ṭhalai unaupa chu a tling reng bình thường pawhin kohhranho rawngbâwltu emaw, kohhran upa emaw ni tûrin an pawm lo a ni. Mahse, Bible chuan unaupa chu kohhranho rawngbâwltu emaw, kohhran upa emaw ni tûrin kum chumi zat a nih a ngai vàng tih a sawi lo. (1 Timothea 3:1-10, 12, 13; Tita 1:5-9) Kohhran upain he mi chungchângah an hnam dân avânga dân a siam a nih chuan Pathian Thu a zâwm lo a ni ang. Kohhran upate chuan an ngaih dân emaw, tualchhûng tih dân emaw ṭanchhanin ṭhalai unaupate chungah ngaih dân an siam tûr a ni lova, Pathian lose tehna ṭanchhanin an siam zâwk tûr a ni.—2 Timothea 3:16, 17.

17 Kohhran upate chuan kohhranho rawngbâwltu emaw, kohhran upa emaw an ruatnaah Bible tehnate an zâwm lo a nih chuan chutiang ni tûra tling unaupate chu an dang bet tihna a ni ang. Ram pakhatah chuan kohhranho rawngbâwltu pakhat chuan mawhphurhna pawimawh tak chu ṭha takin a hlen a, tichuan, kohhran upate’n kohhran upa ni tûra Bible-in a phûtte chu a tlin niin an hria a. Mahse, kum lama upa kohhran upa ṭhenkhat chuan kohhran upa ni tûr chuan a la naupang lutuk nia an ngaih avângin an pawm duh lo va. Chu unaupa chu a lan dân avâng maia kohhran upaa ruat a ni lo chu a pawi hle. Chutiang ngaih dân chu khawvêl hmun hrang hrangah a hluar hle niin a lang. Ngươi mal ngaih dân leh tualchhûng tih dânte aiin Bible rinchhan chu a pawimawh hle. Tichuan, Isua thu zâwmin, ngươi dangte chu an lan dân enin an chungchângah thu tâwp kan siam lo ang.


18, 19. Kan unaute chu Jehova thlîr anga thlîr tûrin engin nge min ṭanpui ang?

18 Ṭha famkim lo ni mah ila, Jehova thlîr dân angin mite chu inpâwng huatna nei lova thlîr kan zir thei a. (Tirhkohte 10:34, 35) Chuvângin, Pathian Thu aṭanga hriattîrnate chu kan ngaihven reng tûr a ni. Chûngte chu kan nunpui chuan “pâwn lam lan dân angin ngaih dân siam suh” tih Isua thu pêk chu kan zâwm a ni ang.—Johana 7:24.

19 Nakin rei lo têah kan Lal Isua Krista chuan ngươi zawng zawng chungah ro a rêl tawh ang a. A hmuh leh a hriat ang ni lovin, Pathian tehna fel ṭanchhanin ro a rêl ang. (Isaia 11:3, 4) Chu hun duhawm tak chu kan va nghâkhlel tak êm!

Nữ thiết yếu của chương trình "Người ấy là ai" bật mí cô bị các bạn trai ca sĩ bội phản nhiều lần. Tất cả lần, cô còn kiếm tìm thấy minh chứng ngoại tình ngay tận nơi anh.


Tập 1 chương trình fan ấy là ai mùa 2 được phạt sóng ngày 13/4. Cũng giống như mùa đầu tiên, tập mở đầu của mùa 2 chớp nhoáng gây chú ý, vươn lên là đề tài buôn dưa lê trên cộng đồng mạng. Đặc biệt, share của thiếu nữ chính Minh Thư (Mi Lan) khiến mọi tín đồ tò mò.

Mở đầu chương trình, cô nàng 29 tuổi nói về nỗi nhức trong chuyện yêu đương với một phái nam ca sĩ tất cả tiếng. Theo đó, cách đây 5 năm, cô hẹn hò với nam ca sĩ đào hoa. Thương hiệu anh này có một chữ "i".

Trong 2 năm yêu nhau, năm trước tiên họ hạnh phúc, và lắng đọng nhưng mang lại năm trang bị hai có rất nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Xích míc đó bắt nguồn từ các việc nam ca sĩ này lăng nhăng, ngoại tình với rất nhiều người.

*
Mi Lan chia sẻ trong chương trình fan ấy là ai.

"Chúng tôi đã bào chữa nhau khôn cùng nhiều. Ban đầu, tôi đưa ra quyết định bỏ qua, giữ mối quan hệ khi bạn đó xin lỗi. Nhưng quá nhiều lần xảy ra, không ít vết xước, thì tình cảm không còn nguyên vẹn như ban đầu. Thậm chí là ttôi bắt gặp được những bằng chứng ngay trong công ty anh ấy. Tôi đồng ý đồng ý ra đi".

Cô cho thấy thêm thêm sau khoản thời gian chia tay, nam giới ca sĩ đã gọi điện xin lỗi, ngỏ ý hy vọng nối lại tình cảm. "Gia đình fan ấy cũng hotline cho tôi. Fan ấy liên hệ với người mẹ tôi nhằm níu kéo tôi. Hai mẫu Tết sau đó, người ấy phần đa gọi điện thoại cảm ứng thông minh cho chị em tôi hỏi tôi cụ nào, có các bạn trai chưa. Cơ mà đã qua các chuyện rồi, tôi cần thiết quay lại".

Cô cho biết thêm sau khi phân chia tay bạn trai, cô đã suy sụp, mất ngủ vào 6 tháng. Cô bật mí nam ca sĩ hiện đang có bạn yêu.

*
Mi Lan đóng MV của chi Dân.

Trước share của ngươi Lan, Tóc Tiên, nghệ sỹ trấn thành đoán phái nam ca sĩ là Issac, Noo Phước Thịnh nhưng mà cô sẽ xua tay, rung lắc đầu. Bên trên mạng, nhiều người nhận định rằng nam ca sĩ cô đề cập tới đó là Chi Dân.

Độc trả Role viết: "Ca sĩ nói tới là đưa ra Dân"."Chi Dân đấy. Cả hai tham gia trò chơi show, chủ động tỏ tình, rồi quen, rồi bởi thế đó, cấp thiết ngờ", người theo dõi Trang Văn bình luận.

Trong thừa khứ, mi Lan và chi Dân cùng tham gia một cuộc chơi hẹn hò vào năm 2014. Thời gian ấy, phái nam ca sĩ sẽ tỏ tình thành công xuất sắc Mi Lan. Tiếp đó, cô đóng MV Lời cuối anh viết của đưa ra Dân.

Khi Zing.vn tương tác với
Mi Lan, cô từ bỏ chối chia sẻ thêm về chúng ta trai cũ. Cô nói không muốn làm tác động đến cuộc sống đời thường của anh và bạn gái mới. Rộng thế, 2 năm qua cô đã cân bằng được cảm giác sau thời gian suy sụp.

Trong quá khứ, mày Lan cũng từng đóng góp MV Ngày cưới của ca sĩ khắc Việt. Cô cũng giới thiệu một album nhưng mà mờ nhạt.


Ninh Dương Lan Ngọc và đưa ra Dân thế tay, thân mật du ngoạn Thái Lan

Sau nhiều lần phủ nhận hoặc né tránh chia sẻ về chuyện tình cảm, Ninh Dương Lan Ngọc và chi Dân một đợt tiếp nhữa lộ ảnh thân mật. Hai nghệ sĩ chũm tay cảm tình khi cùng du lịch Thái Lan.


Khắc Việt

*

Ninh Dương Lan Ngọc và đưa ra Dân rứa tay, thân mật du ngoạn Thái Lan

1 1 3

Sau nhiều lần không đồng ý hoặc né tránh share về chuyện tình cảm, Ninh Dương Lan Ngọc và đưa ra Dân một đợt tiếp nhữa lộ hình ảnh thân mật. Hai nghệ sĩ cố tay cảm xúc khi cùng du lịch Thái Lan.

*

Thu Trang - Thái Hòa có sai lạc khi quyết đấu chống vé với Lý Hải?

0

Thu Trang tất cả những giám sát và đo lường riêng khi xây đắp “Con Nhót mót chồng” cùng lúc “Lật phương diện 6”. Dù cầm gắng, cô vẫn chưa thể thắng được kẻ địch quá mạnh.

*

Lớp biến hóa ác mộng của diễn viên "Vệ binh dải ngân hà 3"

0

Vào vai Adam Warlock trong MCU, Will Poulter phải để nhiều thời gian mỗi ngày với lớp 3d phức tạp. Anh cũng tốn công sức để tẩy cọ nó.

Bài viết liên quan